Stage project / afstudeer mogelijkheid in de stad Groningen

Aanleiding:
De Werkgroep Pad de 2 Wijken in Groningen willen in het zuidelijke deel van de stad Groningen een communicatie aanpak voor de twee stadswijken Helpman en De Wijert. Doel is de bewoners meer te betrekken bij de aanleg en beheer van groen in de wijk. Dit project vindt plaats in het kader van een programma gericht op samenwerking tussen ‘groene scholen’ en heeft als nevendoel een aanpak te ontwikkelen voor het in kaart brengen van de betekenis die mensen geven aan groen in hun wijk.Helpman Wijert

Achtergrond:
Helpman en De Wijert zijn stadswijken in het zuidelijke deel van de stad Groningen met veel groen in de vorm van parkjes, groenstroken en plantsoenen. in Wijert zuid, Wijert noord en Helpman en Villabuurt wonen geheel verschillende bevolkingsgroepen. 10% van de bewoners heeft een niet-Westerse achtergrond. Op sommige plekken wordt het groen opgeslokt door bebouwing of verwaarloosd. Er zijn in de buurt ook bijzondere stukjes groen, zoals ‘vierkantemetertuintjes’, de gezamenlijke moestuin en de kruidentuin, groen dat door en met de buurt is bedacht en ontwikkeld en nu ook gezamenlijk wordt onderhouden.


De werkgroep Pad de 2 Wijken ontwikkelde een plan voor een wandelroute die het groen in Helpman en De Wijert aan elkaar knoopt. De volgende stap is nieuw groen te ontwikkelen en te beheren samen met de buurtbewoners. Bewoners komen tot dusver echter niet zelf met voorstellen of ideeën of zij onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden. In noord-Groningen zijn al veel initiatieven ontwikkeld zoals eetbaar groen, maar die komen tot dusver in het zuiden van de stad nog onvoldoende van de grond. Het is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. In dit project, dat mede ondersteund wordt door de gemeente Groningen, wordt aan de buurbewoners gevraagd actief mee te denken en te werken. Het is de bedoeling dat het aanleg en onderhoud zoveel mogelijk ecologisch wordt gedaan.

Opdrachtgever:
Bij de realisatie van het project is een aantal buurtbewoners en instanties betrokken. Samen vormen zij de werkgroep Pad de 2 Wijken. Deze werkgroep bestaat uit de bewoners: Rudy van Keulen (initiatiefnemer en contactpersoon), , Diederik Maat, Liesbeth Stoker, Marian Osse en Alberdina van der Graaf. Vanuit de gemeente zijn Laurens Stiekema (coördinator groenparticipatie) en Wout Veldstra (stadsecoloog) betrokken. De Natuur- en Milieufederatie wordt vertegenwoordigd door Kristin Wijnja.

Context:
De pilot is een stap in een traject van samenwerking met groene scholen ’KIGO’) met als thema ‘groene educatie in de stad’. Doel is kennisoverdracht tussen scholen en toepassing van kennis op meerdere locaties.

Vraag:
Gevraagd wordt een Nederlands sprekende student sociologie -bijvoorbeeld met specialisatie communicatie of sociologie- die een stage wil doen of wil afstuderen via een actie gerichte aanpak, bij voorkeur door zelf met een groep bewoners aan de slag te gaan. Nadere invulling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. Centrale vraag is: hoe kunnen bewoners meer betrokken worden bij de ontwikkeling en beheer van ecologisch groen in deze wijk?

Subvragen zijn:
– Wat is de waarde van (eetbaar) groen voor bewoners?
– Welke betekenis geven ze aan hun wijk (‘sense of place’)? Wat werkt wel/niet? Waar droomt men van? Wat is er nodig voor de volgende stap in ontwikkeling van de wijk?
– Wat is nodig om bewoners te mobiliseren en hun betrokkenheid en de zelfwerkzaamheid van bewoners te vergroten? Hoe kan daarbij rekening worden gehouden met een diversiteit aan doelgroepen?
– Hoe kunnen groene scholen worden betrokken bij de ontwikkeling van groen in de wijk? (als follow-up)

Uitgangspunten voor de aanpak:
– Actiegericht onderzoek i.s.m. bij voorkeur door zelf met een groep bewoners aan de slag te gaan (dus al doende onderzoeken en ook al iets ontwikkelen aan het wandelpad). Bij voorkeur eerst in de Wijert Noord aangezien daar al geld beschikbaar is. Dit omvat tevens het organiseren van bijeenkomsten in overleg met de opdrachtgever.
– Waarderende (positieve) benadering.
– Inzicht bieden in ‘sense of place’
– Benutten van de diversiteit aan bewoners
– Mobiliseren bewoners, stimuleren agency en zelfwerkzaamheid
– Samenwerking verkennen met ‘groene scholen’ in de omgeving (follow-up)

Start: flexibel, op korte termijn of over enkele maanden (januari).
Nadere informatie en begeleiding vanuit de WUR: Ina Horlings (RSO), lummina.horlings@wur.nl.