75th Anniversary: 15) Marquetalia: Tegen de stroom in, maar met de beweging mee

 

In 1979 verscheen het eerste nummer van Marquetalia, een tijdschrift over landbouw en politiek. Tot de oprichters van het tijdschrift behoorden Jan Douwe van der Ploeg, de latere hoogleraar en hoofd van de vakgroep Rurale Sociologie RSO, maar ook anderen die de rurale sociologie in de jaren tachtig en negentig weer op de kaart zetten, zoals de agrarische socioloog en voormalig RSO collega Jaap Frouws, die later een spraakmakende politiek-sociologische studie over mest en macht schreef (waarover later meer in een blog), en Jan Schakel, de latere onderwijscoördinator van RSO. Na zes nummers hield het tijdschrift op te bestaan. Het redaktiekollektief sprankelde nog van nieuwe ideeën, maar men woonde en werkte te ver van elkaar – verspreidt over drie continenten – en nieuwe carrières boden nieuwe netwerken en kansen. Een deel van het kollektief ging de kern vormen van RSO. Continue reading

Thesis/stage: Effect van onderwijs en zorg op de boerderij

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen vaak positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%. Continue reading

75th Anniversary: 9) De Toga: overleefde hiërarchie of dalend cultuurgoed

Professor Kooij met toga, bef en baret

Parallel aan de democratisering van de universiteit in de jaren zestig en zeventig, met de voor die tijd kenmerkende opkomst van vakgroepsbestuur, in plaats van de almachtige hoogleraar, en inspraak door studenten, kwam ook universiteitssymboliek onder vuur te liggen. Een van die symbolen was de toga, het kenmerkende gewaad dat de hoogleraar draagt bij plechtigheden. De sociologen Gerrit Kooij en Rien Munters openden de discussie over het aan de wilgen hangen van de toga. Continue reading

Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik – brochure @Toekomstboeren

Vereniging Toekomstboeren maakt zich sterk voor duurzame landbouw en ijvert voor langdurig toegang tot land voor beginnende boeren tegen een redelijke vergoeding om een duurzaam bestaan op te kunnen opbouwen.

Een toenemend aantal beginnende boeren, of zij die graag willen beginnen met een eigen boeren bedrijf, zoeken toegang tot land. Ze kunnen niet beschikken over land in eigendom bij de familie of hebben te weinig eigen vermogen om land te kunnen kopen. Vereniging Toekomstboeren heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University and Research ingeschakeld om studenten uit te laten zoeken hoe beginnende boeren op andere wijze dan gebruikelijk, langdurig toegang kunnen krijgen tot land in eigendom bij derden.

Landbouwgrond is erg duur. De pachtprijs van landbouwgrond is navenant hoog. De prijs van landbouwgrond staat niet in verhouding tot wat de oogst aan inkomsten oplevert. De hoge prijs voor landbouwgrond staat een duurzaam gebruik van landbouwgrond in de weg. Voor boeren in het algemeen, en beginnende boeren zonder land bij uitstek, is het erg lastig om een bestaan op te bouwen.

Het door studenten als onderdeel van hun opleiding uitgevoerde onderzoek, richtte zich op een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van andere dan gangbare landgebuiksovereenkomsten, zijnde: a) gezamenlijk of co-eigendom van land door burgers en boeren (commoning) en b) alternatieve pachtconstructies. De vraag was hoe deze andere dan gangbare overeenkomsten in elkaar steken en wat ervan te leren valt voor de betrokken partijen.

De bevindingen zijn samengevat in de brochure ‘Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik: pachten bij gemeente en boeren in gemeenschap’. Zie ook de projectpagina van de Wetenschapswinkel: https://www.wur.nl/nl/show/Boeren-zonder-land-hoe-is-dat-mogelijk-1.htm

Neem voor meer informatie contact op met Vereniging Toekomstboeren info@toekomstboeren.nl of projectleider dirk.roep@wur.nl

75th Anniversary: 4) Some thoughts on the overhead projector

This is a picture of Professor Hofstee. It is clearly an old picture: it is black and white (no filter!), and the clothing looks rather outdated and overly formal. But what also stands out is the phone. I wonder whether he was really making a phone call here, or whether this was staged for the picture. In any case, this bakelite phone (‘bakeliet’, have you ever used the word for something else than a phone?) made me wonder how technology has changed over the last 75 years. How differently we must be writing, teaching, researching, reading, searching for literature than the generations before us! Many of us will have cursed our computers or have been annoyed with having to use yet another digital tool, but for sure technology has made our lives easier in several ways. I can’t imagine having to do my work without email, or having had to type or even handwrite (!) my PhD thesis. Continue reading

75th Anniversary: 1) an introduction to a year of celebration events and activities

In September 1946 Evert Willem Hofstee, the founding father of Rural Sociology at Wageningen University, started as Professor and Chair of Social and Economic Geography and Social Statistics.

In the years that followed, the department was reorganized and renamed (e.g. Agrarian Sociology of Western Areas; Sociology) several times, with Rural Sociology being the official name since the late 1990s. Hofstee was also one of the founders and the first President of the European Society for Rural Sociology.

Continue reading

Register now for RSO55306 – A Global Sense of Place: Place-based approaches to development | Period 5

soap-bubble-406944

In the face of urgent environmental and societal challenges, how do we move towards inclusive futures? What is the role of people in places? And what can be our role as (social) scientists?

In this course, we explore inclusive place-based approaches to development. We analyse how change happens from below and how people take matters in their own hands, shaping the places they live in according to their own needs and values. A relational perspective allows us to see the interdependence between the local and the global, the urban and the rural and the individual and the collective.

Besides engaging with key theories and analysing topical cases, we reflect upon our own role as (social) scientists and explore the tools and methodologies we need in place-based research, specifically focusing on participatory and creative methods.

This advanced MSc course is relevant for all students (including PhD candidates) with an interest in inclusive development, that seek theoretical as well as methodological guidance. The course can help students prepare an MSc thesis proposal and is supported by lecturers from all chair groups involved in the Centre for Space, Place and Society (RSO, SDC, HSO and GEO)

For more information, contact anke.devrieze@wur.nl.

 

Thesis skills – an online RSO support system for thesis students

Ever wonder how to write the perfect research question?

Problems in building raport with your respondents in the field?

Never really quite sure what operationalisation of concepts means?

Is a thesis stressing you out?

RSO has just designed an online learning environment on Brightspace called Thesis Skills. Thesis Skills is an innovative platform that is 100% online and 100% based on your needs.

The aim of this digital thesis environment is to give you tools to assist you in the thesis writing process. We have divided this process into topics such as planning, proposal writing, literature review, in the field and after the field, writing, etc. For each of these we have created a module containing information, exercises and self-tests. You do not have to take all modules, but can select the ones most appropriate for you. Mini-tests help you select these.  The digital thesis environment also contains peer support discussion fora to discuss difficulties with other students, and exchange tips and tricks.

All master thesis students (already busy with their thesis or planning to start) of RSO are invited to register for this online education platform. You can do this by sending an email to Jessica de Koning (jessica.dekoning@wur.nl)

De weg naar duurzame pachtafspraken tussen boer en gemeente: uitkomst ACT-opdracht

Image

Door Amarins Bouman, Jurrian Veldhuizen, Henry Abbink, Robin Kampert, Ester Klein Hesselink en Floor Sluijter. Studenten van Wageningen Universiteit die als onderdeel van hun Master opleiding een Academic Consultancy Training (ACT) opdracht hebben uitgevoerd.

De afgelopen twee maanden hebben wij onderzoek gedaan in het kader van het Wetenschapswinkel project ‘Boeren zonder land: hoe is dat mogelijk?’ in opdracht van Vereniging Toekomstboeren. Met 6 studenten van verschillende achtergronden (consumentenwetenschappen, bos-en natuurbeheer, international development & biologische landbouw) zijn wij aan de slag gegaan met het onderzoeken van alternatieve pachtconstructies. Binnen dit onderzoek is er gekozen voor de gemeente als landeigenaar, waarna er 3 verschillende boeren & gemeenten zijn geïnterviewd. Het onderzoek richtte zich op de sterke en zwakke punten van de pacht- en huurovereenkomsten en hoe deze de (on)zekerheid van duurzame boeren beïnvloeden. Dit is visueel weergegeven in bovenstaande figuur.

Boeren worden in de overeenkomsten met de gemeente vaak geconfronteerd met onzekerheden die verband houden met de duur van hun overeenkomsten en de duurzaamheidsaspecten. Er is vaak geen visie en/of beleid vanuit de gemeente op het gebied van het faciliteren van (duurzame) landbouw. Dit leidt tot de onzekerheidsproblematiek zoals korte contracten en beperkte mogelijkheden tot investeringen voor de lange termijn, zoals die in een goede bodem. Echter blijken de gemeenten en duurzame boeren elkaar te vinden in de waarde die de onderlinge afspraken kunnen hebben voor de lokale gemeenschap. Naast de agrarische functie kan een boerderij in de stad ook van grote maatschappelijke waarde zijn.

Op basis van onze bevindingen moedigen we boeren en gemeenten aan om meer te weten te komen over elkaars behoeften en hoe de pachtovereenkomst in ieders voordeel kan werken. Zie de Infosheet hieronder. In ons rapport kunt u hier meer over lezen.

Infosheet: ‘De weg naar een duurzame pachtovereenkomst tussen boer en gemeente’.