Thesis/Stage Transitie naar circulaire bedrijfsvoering Valleivarken

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een student(e) die door middel van action research wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering van Valleivarken (organisatie van drie varkenshouders): samen met twee geïnteresseerde akkerbouwers en evt andere stakeholders wordt gewerkt aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Gevraagde expertise: vermogen om het gesprek tussen Valleivarken en de geinteresseerde akkerbouwers te faciliteren (action research). We zijn op zoek naar een student (thesis, internship of projectgroep) die zich uitgedaagd voelt om kennis van verschillende disciplines te overbruggen. Achtergrondkennis op één of meer van de volgende gebieden is gewenst:  akkerbouw, varkenshouderij, circulaire landbouw, bedrijfseconomie, of action research.

Lokatie: Gelderland.

Mogelijke activiteiten: interviews, action research met akkerbouwer(s) en varkenshouder, literatuur onderzoek, evt analyse bedrijfsgegevens, ontwerp bouwplan

Gevraagd: Nederlandstalige masterstudent (thesis of internship), maar ook studenten die extra verdieping willen aanbrengen of een groepsopdracht willen doen, komen in aanmerking.

Achtergrond: ValleiVarken is een samenwerkingsverband tussen drie varkenshouders (1 vermeerderaar en 2 mesters), een slachterij (Gosschalk, Epe) en retail (BONI supermarkten en cateraar/traiteur de Kroes). Momenteel wil Valleivarken een stap maken richting circulaire varkenshouderij door samenwerking te zoeken met o.a. akkerbouwers (voor de productie van varkensvoer in ruil voor varkensmest) en een veevoerfabrikant (Agrifirm). In een eerste ACT studenten project zijn twee geinteresseerde akkerbouwers geidentificeerd. Het unieke van Valleivarken is, dat de varkenshouders met hun afnemers een vaste afzet hebben afgesproken tegen een vaste kwaliteit en prijs. De ketens zijn kort, er zit geen handel tussen en de partijen werken op basis van vertrouwen en goede relaties. Aan de student wordt gevraagd de samenwerking tussen akkerbouwer en varkenshouder gestalte te geven door gesprekken te faciliteren en door het identificeren van geschikte gewassen in het bouwplan van de akkerbouwer.

Voor meer informatie:

Francien de Jonge,

tel 0317 484577;

@ Francien.deJonge@wur.nl;

https://www.wur.nl/nl/project/Valleivarken-in-transitie-naar-circulaire-varkenshouderij.htm

Thesis opportunities | Foodscapes in times of uncertainty

The CSPS Foodscapes cluster is looking for BSc and MSc students interested in researching emerging foodscapes in times of uncertainty.  

Covid-19 has displayed many of the vulnerabilities and externalities of our current corporate food regime, such as unequal access to food, the dependence of our food supply on global supply chains, the exploitation of (migrant) workers in agricultural and food sectors and the fragility of the ‘just-in-time’ supply logistics. While the current crisis displays these vulnerabilities, also food practices and initiatives are arising that might provide seeds for ‘other futures’.

What foodscapes are emerging during Covid-19? What seeds do those emergent foodscapes provide for more sustainable, equitable, inclusive and fair foodscapes? And how can we potentially build on those seeds to make ‘other futures’ more real? 

If you are interested in researching these, or related, questions, please contact Anke de Vrieze (RSO), anke.devrieze@wur.nl or Mustafa Hasanov (BMO), mustafa.hasanov@wur.nl. We welcome multi- and interdisciplinary perspectives and see opportunities for both offline research (e.g. in the Netherlands) and online research.

For more thoughts on the effects of the current pandemic on Foodscapes, see also this series of rapid responses published by Agriculture and Human Values.

Rural Uproar: Corona Proof Thesis Opportunity

So you want to do your thesis, but as corona-proof as possible. Than read the this call for a student interested in making a sociological analysis of rural uproar.

Unrest has brought tractor blockades to The Hague, Berlin, Paris and many other cities as a cocktail of grievances boil over. Yet rural uproar is not new. In his Peasant Wars of the Twentieth Century, Eric Wolf examined the histories of peasant involvement in rebellions and revolutions in the twentieth century. Eric Hobsbawm and George Rude examined the rebellion and arson attacks by a rural population at a time capitalism swept from the cities to the countryside in England.

In this thesis opportunity you will be asked to study rural uproar, identify characteristics and grievances of protests and revolts, and its economic and political causes. For this thesis, you will do a systematic literature review in combination with archival work. When more recent uproar is taken into consideration, interviews are possible.

More info: joost.jongerden@wur.nl


Picture: Captain Swing, mythical figure whose name appeared on series of threatening letters during the rural Swing-Riots in the UK now 190 years ago.

Outdoor psychology and coaching for adults with psychological complaints (three thesis topics)

Do you want to contribute to an ongoing Science Shop project focusing on outdoor psychology and coaching for adults with psychological complaints?

Evidence supporting the beneficial effects of nature on our health and wellbeing is accumulating. These insights are being used increasingly for the treatment of people with psychological problems, such as outdoor psychology and coaching. On the one hand, using nature as a ‘treatment room’ is suggested to be more effective than receiving treatment indoors, whereas, on the other hand, psychologists and coaches themselves report being more vital and healthy providing treatment outdoors. However, the use of nature in mainstream practices is far from accepted.

We offer three assignments:

 1. Understanding the experiences of clients who participate(d) in outdoor psychology interventions;
 2. Exploring the image of outdoor psychology among key stakeholders in the mainstream healthcare sector, and underlying motivations of outdoor psychologists;
 3. Exploring the motives and practices of outdoor coaches, perceived barriers and opportunities, and experiences of clients who participate(d) in outdoor coaching.

See the project page for more information and the first report based on an Academic Consultancy project: https://www.wur.nl/en/article/Nature-Assisted-Therapies-Nature-as-a-treatment-room-for-adults-with-psychological-complaints.htm

Interested or want to know more about the project? Contact Esther Veen (esther.veen@wur.nl)

Start Date: Fall 2020 or spring 2021

Thesis of stage boerderijeducatie

Effect van onderwijs op de boerderij voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het onderwijs

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen, in het schooljaar 2018-2019 naar 4790. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij onderwijs te krijgen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het onderwijs op zorgboerderijen neemt toe. Er zijn momenteel ongeveer 50 onderwijsboerderijen. De eerste onderwijsboeren zijn gestart in het jaar 2000. Vanaf 2014 nam het aantal onderwijsboeren substantieel toe. Het afgelopen jaar zijn 409 leerlngen opgevangen op een boerderij. Bij veel van de boerderijen zijn alle leerlingen ingeschreven bij de school waar zij tijdelijk niet meer naartoe gaan. Er worden veel successen gemeld.

Er zijn verschillen in de wijze waarop het onderwijs op de boerderij wordt ingevuld en hoe er wordt omgegaan met de verschillende type leerlingen. Deze leerlingen gaan naar de boerderij omdat het op school niet goed gaat. Veel voorkomende diagnoses en problematieken zijn een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, gedragsproblemen, gescheiden ouders, verlies van een dierbare, gepest worden, hechtingsproblematiek, faalangst en trauma’s. De meeste leerlingen hebben een combinatie van bovengenoemde diagnoses en problemen. De leeftijd van de kinderen die les op de boerderij krijgen varieert van 4 tot en met 20 jaar.

Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%.

Persoonlijke begeleiding en aandacht, afwisseling tussen onderwijs en andere activiteiten, de buitenomgeving en contact met dieren komen naar voren als succesvolle onderdelen. Daardoor kunnen leerlingen zich ontspannen, positieve ervaringen opdoen en weer tot leren komen.

Thesis/stage mogelijkheid

Bij een aantal boerderijen wordt de ontwikkeling van de leerlingen en de uitstroom goed gemonitord. Deze zorgboeren willen graag weten hoe het met de leerlingen gaat nadat zij zijn gestopt bij de boerderij en weer naar school gaan. Waar zij benieuwd naar zijn is: hoe hebben de leerlingen en de ouders de boerderijperiode ervaren, wat heeft deze periode voor hen betekend, wat hebben ze geleerd, hoe gaat het nu met de leerlingen en hoe zou het hen zijn vergaan als de boerderij er niet was geweest?

De student wordt gevraagd een aantal leerlingen en hun ouders te benaderen en hen te interviewen en een vragenlijst af te nemen. Meer inzicht in de effecten van onderwijs op de boerderij voor leerlingen die in het onderwijs uitvallen is belangrijk om deze nieuwe sector verder te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie: Jan Hassink, Wageningen Plant Research: Jan.hassink@wur.nl (0317 480576)

Stage of afstuderen: Ontwikkeling Voedsellandschap en Moderne Marke Slijpbeek

 • Moderne Marke Slijpbeek – tussen Arnhem en Oosterbeek – is een samenwerkingsverband waarbij de korte keten van lokaal voedsel (van productie tot verwerking, distributie en afzet) het uitgangspunt is. Dit gebeurt in een bio-divers, cultuurhistorisch, hoogwaardig leef- en woongebied. Circulariteit (afvalstromen en mest) en fossielvrije mobiliteit liggen aan de basis en de beleving van de korte voedsel keten staat centraal. Het gebied functioneert als moderne Marke waar men met elkaar en vooral voor elkaar gewas en vee tot wasdom laat komen en waar de buitenruimte optimaal benut wordt om voedsel te produceren. De ruimte is verbonden door een padenstructuur die zowel distributie als beleving van voedsel mogelijk maakt. POP subsidie moet een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking, de visie- en planvorming en de uitvoering van enkele voedselgebonden experimenten.

Doelstelling: Doel van het project is de consortiumpartners binnen het gebied rondom de Slijpbeek op professioneel niveau te laten samenwerken zodat er duurzame onderlinge relaties worden opgebouwd en er een duurzame voedselketen ontstaat. Het realiseren en innoveren van de duurzame korte voorzieningenketen gebeurt met een groep korte-keten-partners (niet alleen productie maar ook verwerking, distributie en afzet van lokaal voedsel) in ‘Slijpbeekpark’. De uit deze samenwerking voortkomende voedselproducten zijn met gesloten kringloop geproduceerd, emissievrij gedistribueerd en toereikend voor een zo groot mogelijk aantal afnemers in en om het gebied ‘Slijpbeekpark’. Bewoners van het gebied zijn ‘lid’ van hun eigen voedsellandschap.

Mogelijke opdrachten

Formuleren bedrijfsplan De partners hebben als doel samen te werken om een korte voedselketen te realiseren. De betrokken partijen willen de businesscase verbeteren, door meerwaarde toe te voegen aan de productie. Deze meerwaarde wordt bereikt door een gesloten grondstoffenkringloop en biologische en CO2-neutrale productie, waarbij de voedselproducten van het land zoveel mogelijk binnen het gebied en zonder verspilling worden verwerkt, gedistribueerd en afgezet voor en met bewoners en ondernemers.

Hiervoor wordt onderzocht: 1) Welke producten samen een interessant aanbod vormen als voedselpakket voor lokale bedrijven en bewoners, met oog voor technische eisen (landschappelijke ondergrond, mogelijkheden tot verwerking/houdbaarheid); 2) Hoe er tot een economisch haalbaar, kwalitatief product gekomen kan worden, met een overgang van intensief naar extensief beheer; 3) Welke innovatieve bewaar- en verwerkingsprocessen er zijn om jaarrond hoogwaardig voedsel aan te kunnen bieden en verspilling tegen te gaan; 4) Hoe en hoeveel (nieuwe) bewoners, bedrijven en belangstellenden het product kunnen en zouden willen afnemen (lid worden van een coöperatie, voedselpakketabonnement, etc).  

Formuleren voedsellandschapsplan Door middel van een voedsellandschapsplan krijgt de samenwerking van de korte-keten-partners ook fysiek in het landschap vorm. Hierin worden de locaties aangewezen waar natuur- en landschapsgericht wordt geboerd. In samenspraak met de gebiedseigenaren wordt onderzocht hoe en in hoeverre de korte-keten-partners het landschap kunnen beheren en bewerken ten behoeve van de lokale voedselproductie. 

Zichtbaar maken van lokaal voedsel Door de werkzaamheden in de voedselproductie, -verwerking, -distributie en -afzet beleefbaar te maken ontstaat er meer binding met het product en het landschap en meer bewustwording over voedsel in het algemeen. Hiervoor is behoefte aan een visie op beleving, educatie en burgerparticipatie met betrekking tot lokaal voedsel en een plan van aanpak hoe deze visie is toe te passen in de lokale zorg- en dagbesteding bij Hoeve Klein Mariëndaal en bij de beleving/ bewustwording van het lokale voedselsysteem door bewoners, lokale bedrijven en toeristen voor het gehele projectgebied.

Voor meer informatie: Jan Hassink, Wageningen Research: Jan.hassink@wur.nl en 0317 480576

BSc/MSc Thesis vacancy – Volunteers in Gelderland: does Corona provide new dimensions to an old fashion?

The Corona crisis brings about many social initiatives, lots of them along the lines of ‘helping out in the neighborhood’. This might appear innovative, but volunteer organizations are central to social life in Dutch countryside already for decades. From sports clubs to village centers (Dorpshuizen) and local public transport (buurtbus), many small-town-services are supported by volunteers. Yet, volunteer organizations in small villages heavily struggle with a lack of volunteers and an increasing workload, as their (local) governments ‘decentralized’ many tasks over time. This Science Shop research project is commissioned by ‘Vereniging DKK Gelderland’ and looks into the dynamics of local volunteer organizations in the context of austerity and decentralization. How do volunteers organize themselves? What can organizations do to attract new and young volunteers? What critical issues with regard to livability and social services are signaled by volunteers?

We are looking for students that are interested to study volunteer supported (social) services in Dutch countryside (Gelderland) through a literature review and (Skype) interviews, and/or to perform an online (inter)national QuickScan of inspiring examples of volunteer work. Should we learn from festivals (f.ex. Zwarte Cross) about the commitment of young adults to volunteer work? Or is activism and financial support the answer to overstressed volunteer services? In addition, we are keen to understand how an abundance of temporary Corona-initiatives relate to existing issues with permanent/long-term volunteer efforts.

The project runs from May to November, you can start any time from now. Research can be adapted to the Corona guidelines. Both suitable for bachelor and master students. Please contact dieuwertje.vanmuijden@wur.nl for more information. See also: https://www.gelderlandhelpt.nl/corona-hulp

MSc thesis opportunity: Environmental versus/and political ecology explanations of civil war

There is a fierce debate about the origins of the civil war in Syria.

Some argue that the civil war was caused by environmental induced scarcity (climate change). Key environmental factors identified are water-scarcity and climate variability. Drought is said to have contributed to the displacement of rural populations to urban centers, unemployment and the occurrence of food insecurity with subsequent effects on political stability (Gleick 2014).

Others have argued that the relation between drought, migration and conflict is not so clear-cut (Eklund & Thompson 2017). They content that the central causes of the war were the Syrian regime’s agrarian policy and the rural poverty it produced (political ecology). The regime’s social and economic reforms cut the peasantry from subsidies, resulted in a loss of livelihood and brought large parts of the population out of the social reach of the state (Daoudy 2020).  

For this thesis you will evaluate and assess climate change and political ecology centered explanation of the causes of the civil war in Syria. Based on this reading, you are challenged to 1) develop an approach beyond the climate change – political ecology controversy or 2) assess the policy implications of both approaches. For this study, you will analyze scientific articles, reports by international organizations and NGOs, but also consider datasets of FAO and WB.

More info: joost.jongerden@wur.nl

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Thesis opportunity: developing a framework for business models that enhance soil quality

The Rural Sociology Group and Business Economics Group jointly offer thesis opportunities on developing business models that enhance soil quality.

Developing a theoretical framework for business models that enhance soil quality in crop and dairy production.

Soil quality is (rapidly) decreasing in The Netherlands, and thereby endangering future income perspectives of farmers. Moreover, reduced soil quality provokes all kind of negative externalities, such as reduced biodiversity, increased climate-change related risks, etc.. Hence, increasing and maintaining soil quality is a prerequisite for sustainable soil use.

This issue affects a multitude of stakeholders, each with different positions and preferences.

Business models, including various stakeholders and aimed at increasing and maintaining soil quality, are essential to enable farmers taking appropriate measures focused on these aims.

Currently, various initiatives have been taken to develop business models, mostly at a smaller scale. However, for mainstream agriculture to getting involved in improved soil management, a thorough theoretical framework, based on scientific analysis and rooted in (at least) economic and sociological theory, is essential. Only then, essentials of balanced business models can be developed which have the pursuit for larger-scale adoption in practice.

Being a pilot study, the aims of this MSc Thesis research are:

 • Qualitative analysis of real costs of soil management (i.e. monetary and non-monetary costs, such as costs for society) through the application of basic economic (cost) concepts;
 • Qualitative analysis of the stakeholder structure;
 • Definition of business cases and performance of a qualitative SWOT-analysis;
 • Evaluation of several existing business cases against the developed framework.

We are looking for a MSc-thesis student with an interest in the topic and a background in (business-)economics and/or rural/agrarian sociology.

Searching for a master thesis topic? Write your master thesis about community fridges in The Hague!

 

fridge foto hagueWhat are community fridges?

Community fridges are refrigerators located in a public space, for example in a neighborhood or community centre. These refrigerators enable food to be shared within a community. In The Hague, community fridges are utilized primarily to share left-overs from restaurants with people facing hardship, with the goal of offering easy access to fresh, nutritious food. The initiative aims to simultaneously reduce poverty and food waste. To read more about the specific case in The Hague, visit their website: https://www.versenvrij.nl/

vers frij hague

Interested in writing your master thesis about this initiative?

In cooperation with LUMC (Leiden University Medical Center – Campus The Hague), we are searching for a master student who wants to do a thesis research about community fridges in The Hague.

Topic 1: To explore user experiences and the role of these fridges in addressing food insecurity.

Topic 2: To explore how users manage risk and safety in the distribution of surplus food, and the care of community fridges.

We will encourage you to actively design your own research and hope you are eager to use various methods.

You are :

 • interested in the issues of food insecurity and food waste
 • willing to engage actively in designing a research about community fridges
 • willing to conduct research in The Hague (think about travel-costs)
 • experienced in doing qualitative research; e.g. participant observation, semi-structured interviews, the photo-voice method, focus groups
 • interested in mixed methods; combining qualitative with quantitative data (e.g. surveys or questionnaires)
 • a native Dutch speaker and willing to write your thesis in English
 • able to start this spring (possible to start immediately)

 

If you are enthusiastic about this research topic, please send an e-mail to thirza.andriessen@wur.nl , L.A.van_der_Velde@lumc.nl , & oona.morrow@wur.nl