Thesis opportunity: Brewing Social, Economic and Ecological Change in the Global Hops Industry

With the rapid expansion of the craft beer sector globally, the organization of hop production is changing in producing countries. We seek one or two MSc students to conduct a primarily qualitative study on how interrelated social, economic and ecological dynamics shape sustainability outcomes (broadly conceived) in a rapidly expanding and changing industry. Potential topics of focus include the role of plant breeding and new varieties, trade-offs between cooperative vs competitive relationships, and how changing beer markets are influencing how people produce, sell and use hops. Potential frameworks include STS, Assemblage Theory, Global Value Chain Analysis and Political Economy. Students may choose to complete fieldwork and data collection in one of the target countries of New Zealand, UK, Belgium, US, and Germany.

low angle photo of green leaves

Photo by ELEVATE on Pexels.com

Pre-requisites:

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You have a keen interest in the sociology of agriculture, food systems, sustainability, food politics and/or foodscapes
 • You are willing to develop fieldwork-based methodologies
 • You have completed at least two social sciences courses, preferably with RSO
 • You are eligible to do your thesis with RSO

Questions? More information? Email mark.vicol@wur.nl

Thesis of stage project: Versterken Vernieuwende Landbouw Beweging

Er is een forse toename in het aantal netwerken en pioniers op gebied van innovatieve agri-food systemen. Ze ontstaan vanuit de agrarische produktiekant en ook vanuit de consumentenkant en willen een alternatief bieden voor de dominante voedsel- en landbouwpraktijk. Ze richten zich vaak op de lokale context, werken integraal met aandacht voor biodiversiteit, koolstof vastlegging, betrekken van burgers en een gezonde leefomgeving.  Voorbeelden zijn Heerenboeren, Community Supported Agriculture, Food Forests, Agro-ecological agriculture,  bodemboeren en toekomstboeren. Bij veel van dit soort innovatieve agri-food systemen wordt uitgegaan van agro-ecologische principes.

De verschillende initiatieven ontwikkelen zich tot grotere netwerken die de ambitie hebben om te komen tot een gezamenlijke beweging. Wellicht met een gezamenlijk loket en/of steunpunt om zo aanspreekpunt te kunnen zijn voor beleid, onderzoek en andere partijen.

Om een goede strategie en aanpak te ontwikkelen voor het creëren van een sterke beweging met impact is het van belang de verschillende initiatieven en hun onderliggende waarden en principes goed in beeld te brengen.

We zoeken studenten die interesse hebben mee te werken aan deze ontwikkeling van de vernieuwende landbouwbeweging.

Onderwerpen van een thesis of stage project kunnen zijn:

 • In beeld brengen van de initiatieven en netwerken
 • In beeld brengen van de onderliggende visie/principes van de verschillende initiatieven en initiatiefnemers
 • In beeld brengen aan welke maatschappelijke uitdagingen initiatiefnemers een bijdrage willen leveren.
 • Strategie en aanpak ontwikkelen om de impact van deze vernieuwende initiatieven meer bekend te maken en breder ingang te laten vinden en bruggen te slaan met meer reguliere vormen van landbouw produktie.

 

 

Meer informatie:

 

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

Thesis of stage: Agro-ecologische en lokale voedsel Beweging inspiratie voor een circulair landbouw- en voedselsysteem

Achtergrond

Agro-ecologische en lokale voedselbewegingen in Nederland proberen verloren verbindingen te herstellen, en nieuwe verbindingen te maken, zoals tussen stad en platteland, landbouw en natuur, en producent en burgers om de waardering voor kwaliteit van gezond en lokaal voedsel te verhogen. De bewegingen en initiatieven hebben een aantal uitgangspunten en waarden zoals positieve en integrale bijdrage te leveren aan biodiversiteit, aantrekkelijk landschap, vruchtbare bodems, koolstof vastlegging en korte ketens. Deze bewegingen winnen snel aan populariteit en kunnen een inspiratie zijn voor boeren, bestuurders, ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die streven naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen. Minder expliciet is in hoeverre zij bijdragen aan circulariteit en welke initiatieven daar het best op scoren.

 

We zoeken studenten met interesse in de betekenis van agro-ecologische en lokale voedselbewegingen voor de transitie naar een circulaire landbouw

Activiteit:

 • Verkennen en beschrijven van beelden over circulaire landbouw en hoe daar op bedrijfsnivo concreet invulling aan kan worden gegeven.
 • Interviewen van succesvolle pioniers (bestaande landbouwbedrijven en burgers die betrokken zijn bij lokale voedselbewegingen) op het gebied van integrale voedselproductie en het creëren van lokale verbindingen tussen producenten en burgers. Ze zijn aangesloten bij netwerken als Herenboeren, CSA boeren, Toekomstboeren, Caring agriculture, voedselfamilies en netwerk Voedsel Anders. Het proces naar duurzaamheid van de pioniers in beeld brengen om een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam initiatief te realiseren.

We richten ons op hoe hun bedrijfsvoering eruit ziet, hoe hun businessmodellen eruit zien, de obstakels die zij ervaren, de waarden die zij centraal stellen, de  resultaten zij (willen) bereiken, hoe zij nieuwe verbindingen aanmaken, en hoe zij circulariteit zien en in hoeverre ze daar in hun ogen invulling aan geven. We richten ons ook op burgers die betrokken zijn bij voedsel initiatieven.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Thesis of stage: Biodiversiteit Agro-ecologische landbouw

Achtergrond en aanleiding

De biodiversiteit in de landbouw is de afgelopen decennia sterk afgenomen. De meeste wilde plantensoorten zijn nagenoeg verdwenen en ook met veel vogelsoorten op het boerenland gaat het slecht, mede door de sterke teruggang in insecten, t.g.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de afwezigheid van struiken, bomen, heffen in het agrarisch landschap.  Deze achteruitgang hangt samen met de huidige manier van landbouw bedrijven waarbij de focus ligt op optimale productie. Er is in de reguliere landbouw wel steeds meer aandacht voor minimalisering van de belasting van de omgeving, maar er is onvoldoende aandacht voor het beheer van  biodiversiteit in een agrarisch landschap.

Er is tegelijk een groeiende groep van vernieuwende boeren en boerennetwerken die een alternatief willen voor de reguliere landbouw en voedselproductie. Zij werken ook nu al vanuit agro-ecologische principes aan lokaal georiënteerde, natuurinclusieve landbouw- en voedselsystemen waarbij de ambitie is een positieve en integrale  bijdrage te leveren aan (herstel) van vruchtbare bodems, ruimte te geven aan en gebruik te maken van biodiversiteit, koolstof vastlegging, korte ketens en verbinden van boeren en burgers.

Het betreft vernieuwende (boeren)netwerken als de Herenboeren, netwerk natuur-inclusieve landbouw, CSA boeren, Toekomstboeren, Stichting Voedselbosbouw, de Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, Vegan boeren. Zij werken nu samen binnen de federatie Agroecologische boeren. Daarnaast zijn er het netwerk BoerenNatuur, het platform natuurlijke veehouderij  en het netwerk VoedselAnders. Zij hebben de ambitie hun krachten te bundelen, ontwikkelingsvragen te bundelen en samen op te trekken in een lerend en vernieuwend netwerk.

We zoeken studenten die interesse hebben om samen met boeren en andere betrokkenen in het netwerk agro-ecologische landbouw te verkennen wat goede en bruikbare methoden zijn om biodiversiteit in de praktijk te monitoren en boeren en burgers daarbij in te schakelen.

 

Activiteiten

 • Wat zijn methoden die worden gebruikt om maatregelen die biodiversiteit bevorderen in kaart te brengen en biodiversiteit te monitoren. Wat zijn goede voorbeelden van monitoring door boeren en burgers die bruikbaar zijn.
 • Interviews met boeren: wat voor biodiversiteit vinden zij belangrijk; wat zijn maatregelen die zij nemen om biodiversiteit te versterken en hoe zou volgens hen biodiversiteit op hun bedrijf gemonitord kunnen worden.

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews met boeren ontwikkelen we een praktijkgerichte methodiek om biodiversiteit en voorwaarden voor biodiversiteit in beeld te brengen en te monitoren.  We selecteren boeren die dit gaan toepassen.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Onderwijs op de boerderij: samenwerking met scholen en gemeenten (scriptie of stage mogelijkheid)

Binnen het wetenschapswinkelproject ‘Leerarrangementen in het Groen’ is plek voor een stagiair of MSc thesis student. Doel van het wetenschapswinkelproject is te komen tot een sterke, geaccepteerde en professionele sector van boerderijen die onderwijs bieden aan leerlingen die om verschillende redenen tijdelijk niet passen op een reguliere school.

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs werkt een schoolse omgeving soms contraproductief. Deze kinderen hebben het moeilijk met zichzelf en hun omgeving en willen, kunnen, mogen, of durven daarom tijdelijk niet naar een reguliere school. Deze leerlingen komen vaak noodgedwongen thuis te zitten, wat kan leiden tot moeilijk gedrag, een negatief zelfbeeld en een toekomst zonder perspectief. Verschillende zorgboeren bieden deze leerlingen onderwijs op de boerderij. Een groep van ongeveer 20 van deze boeren heeft een netwerk gevormd om ervaringen en knelpunten te delen. Problemen zijn bijvoorbeeld knellende regelgeving en de kloof tussen zorgboerderijen en scholen. Klik hier voor meer informatie.

Verschillende studenten hebben al een rol gehad binnen ons project, zowel voor hun stage, als voor hun scriptie, als binnen vakken. Zo krijgen wij steeds een completer beeld van het onderwijs op de boerderij en hoe boerderijen dat vormgeven. Waar we echter nog geen zicht op hebben, is de visie van gemeenten en scholen: hoe kijken zij aan tegen de samenwerking met boerderijen, wat spreekt ze aan als het gaat om de boerderij als leeromgeving, wat zijn volgens hen de knelpunten in de vormgeving of uitvoering van onderwijs op de boerderij, en hoe zou de samenwerking tussen scholen en gemeenten enerzijds en boerderijen anderzijds verbeterd kunnen worden?

Een specifieke opdracht op basis van deze vragen kan samen met de student worden opgesteld. Studenten zullen onderdeel worden van het wetenschapswinkelproject (stages worden begeleid door Jan Hassink van Wageningen Plant Research). Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl

 

 

Prosumerism in Almere

With colleagues from Wageningen Plant Research and Wageningen Economic Research I have been involved in the research project ‘prosumerism’ (commissioned by AMS and Flevo Campus Almere) in which we studied the extent to which Almere citizens engage in their own food production – for example by growing it in their gardens or picking it in the wild. We used semi-structured interviews with people who can be considered ‘prosumers’ (hence: people who are involved in their food production) and conducted a questionnaire, to which we got 835 respondents.

An important finding is that most prosumers we spoke to are motivated mainly by the enjoyment they get from growing and processing something themselves – making their own wine or fruit juices, for instance. Health and sustainability are less important to most of them. Another important finding is that while a relatively large part of the questionnaire respondents (two thirds) engage in prosumption in some way, for most people these activities are very small-scale.

Jan Eelco Jansma, the project leader, wrote a blog about our work. Our report can be downloaded here. Both are in Dutch.  Klein kader Archetype 3

 

Thesis Opportunity: Generating Buzz, Making Futures: Enthusiasm and Investment at Food Events

Food events such as Food Tank and Seeds and Chips are becoming important venues for steering the food innovation and food policy agenda. We are interested in gaining a better understanding of the types of innovations, policy agendas, and politics that are articulated and silenced in these spaces.  We seek one or two Msc students who will conduct a stakeholder mapping, event ethnography, and media analysis of these organizations and their events. This research will shed light on the uneasy relationship between finance, innovation, and politics in the food sector, and the role of enthusiasm and celebrity as modes of communication and policy making for more or less just and sustainable food futures.

green pineapple fruit with brown framed sunglasses beside yellow surface

Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

Qualifications:           

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You are an interested in celebrity and food politics
 • You are willing to develop new methodologies to analyse digital media and events
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MLP, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Oona Morrow (RSO) oona.morrow@wur.nl & Prof. Mike Goodman, University of Reading

Thesis Opportunity: The TEDification of Food Activism

Increasingly TED talks are becoming trusted sources for food politics and policy making, and an important medium for food activists to communicate through. Yet, there are also limits to what can be communicated in a TED talk and how. These limitations affect the types of knowledge and activist performances that are deemed suitable. We would like to understand what TED talks are doing to and for food politics, by conducting a comprehensive analysis of recent TED talks on the theme of FOOD. We are interested in the celebrity, bodily, and visual performances that compose these talks. The effects of these talks on public opinion and policy. And the limitations and possibilities of TED talks as a mode of food activism.

Ted-Talk

Qualifications:           

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You are an interested in digital media and food activism
 • You are willing to develop new methodologies and tools for analysing digital media
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MLP, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Oona Morrow (RSO) oona.morrow@wur.nl & Prof. Mike Goodman, University of Reading

Thesis opportunity: the gentrifying foodscape part II

The urban foodscape is in constant transition, among others due to gentrification. This has effect on options and choices of both newcomers and people who have been living in the neighborhood for longer.

Sophie Visser, MSc student Health and Nutrition, studied the gentrifying Amsterdam neighborhood ‘Van der Pekbuurt’ (see Sophie’s blog on her results) by mapping its food establishments, interviewing both older and newer inhabitants and making observations. She found that due to gentrification the number of establishments in the neighborhood increased immensely. While this has positive aspects – the increased offer leads to an increased choice – not all inhabitants feel comfortable in all these new establishments.

We are looking for a student to continue Sophie’s work on gentrification and foodscapes. Preferably the student would follow up on the previous thesis by updating the mapping of the foodscape, and executing more interviews with a broader group of people. Alternatively, the student chooses another neighborhood (in Amsterdam or elsewhere) in a further state of gentrification, in order to get a broader view on how gentrification can affect foodscapes.

Pre-requisites: completed at least two social sciences courses (preferably with RSO); keen interest in foodscapes; able to conduct qualitative research, preferably but not necessarily in Dutch

Supervisor: Esther Veen (RSO): esther.veen@wur.nl

Questions? Please get in touch!

Thesis opportunity: What are food systems anyway?

Mapping and analysing the diversity of food systems research at WUR

MSc Thesis Project
Rural Sociology & WCDI 

Supervisors: Jessica Duncan (RSO) and Herman Brouwer (WCDI)

The topic: The concept of food systems has emerged recently as a buzzword. Across Wageningen University and Research (WUR) researchers are using the concept and applying it in different ways. This thesis will review the different ways food systems are being defined and applied across WUR.

The research process will involve:

 • Literature review on food systems
 • Data collection (e.g. comprehensive analysis of WUR-based activities around food systems; interviews)
 • Analysis with the aim of: 1) mapping the food systems landscape at WUR; 2) categorizing the diversity of concepts and approaches; 3) analyzing points of coherence and contention across these concepts.
 • Conclusions with possible recommendations

Pre-requisites: completed at least two social sciences courses (preferably with RSO); keen interest in food systems research; interdisciplinary background an asset.

Start date: ASAP

For more information: jessica.duncan@wur.nl

roots