Thesis of stage: Agro-ecologische en lokale voedsel Beweging inspiratie voor een circulair landbouw- en voedselsysteem

Achtergrond

Agro-ecologische en lokale voedselbewegingen in Nederland proberen verloren verbindingen te herstellen, en nieuwe verbindingen te maken, zoals tussen stad en platteland, landbouw en natuur, en producent en burgers om de waardering voor kwaliteit van gezond en lokaal voedsel te verhogen. De bewegingen en initiatieven hebben een aantal uitgangspunten en waarden zoals positieve en integrale bijdrage te leveren aan biodiversiteit, aantrekkelijk landschap, vruchtbare bodems, koolstof vastlegging en korte ketens. Deze bewegingen winnen snel aan populariteit en kunnen een inspiratie zijn voor boeren, bestuurders, ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die streven naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen. Minder expliciet is in hoeverre zij bijdragen aan circulariteit en welke initiatieven daar het best op scoren.

 

We zoeken studenten met interesse in de betekenis van agro-ecologische en lokale voedselbewegingen voor de transitie naar een circulaire landbouw

Activiteit:

 • Verkennen en beschrijven van beelden over circulaire landbouw en hoe daar op bedrijfsnivo concreet invulling aan kan worden gegeven.
 • Interviewen van succesvolle pioniers (bestaande landbouwbedrijven en burgers die betrokken zijn bij lokale voedselbewegingen) op het gebied van integrale voedselproductie en het creëren van lokale verbindingen tussen producenten en burgers. Ze zijn aangesloten bij netwerken als Herenboeren, CSA boeren, Toekomstboeren, Caring agriculture, voedselfamilies en netwerk Voedsel Anders. Het proces naar duurzaamheid van de pioniers in beeld brengen om een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam initiatief te realiseren.

We richten ons op hoe hun bedrijfsvoering eruit ziet, hoe hun businessmodellen eruit zien, de obstakels die zij ervaren, de waarden die zij centraal stellen, de  resultaten zij (willen) bereiken, hoe zij nieuwe verbindingen aanmaken, en hoe zij circulariteit zien en in hoeverre ze daar in hun ogen invulling aan geven. We richten ons ook op burgers die betrokken zijn bij voedsel initiatieven.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Thesis of stage: Biodiversiteit Agro-ecologische landbouw

Achtergrond en aanleiding

De biodiversiteit in de landbouw is de afgelopen decennia sterk afgenomen. De meeste wilde plantensoorten zijn nagenoeg verdwenen en ook met veel vogelsoorten op het boerenland gaat het slecht, mede door de sterke teruggang in insecten, t.g.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de afwezigheid van struiken, bomen, heffen in het agrarisch landschap.  Deze achteruitgang hangt samen met de huidige manier van landbouw bedrijven waarbij de focus ligt op optimale productie. Er is in de reguliere landbouw wel steeds meer aandacht voor minimalisering van de belasting van de omgeving, maar er is onvoldoende aandacht voor het beheer van  biodiversiteit in een agrarisch landschap.

Er is tegelijk een groeiende groep van vernieuwende boeren en boerennetwerken die een alternatief willen voor de reguliere landbouw en voedselproductie. Zij werken ook nu al vanuit agro-ecologische principes aan lokaal georiënteerde, natuurinclusieve landbouw- en voedselsystemen waarbij de ambitie is een positieve en integrale  bijdrage te leveren aan (herstel) van vruchtbare bodems, ruimte te geven aan en gebruik te maken van biodiversiteit, koolstof vastlegging, korte ketens en verbinden van boeren en burgers.

Het betreft vernieuwende (boeren)netwerken als de Herenboeren, netwerk natuur-inclusieve landbouw, CSA boeren, Toekomstboeren, Stichting Voedselbosbouw, de Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, Vegan boeren. Zij werken nu samen binnen de federatie Agroecologische boeren. Daarnaast zijn er het netwerk BoerenNatuur, het platform natuurlijke veehouderij  en het netwerk VoedselAnders. Zij hebben de ambitie hun krachten te bundelen, ontwikkelingsvragen te bundelen en samen op te trekken in een lerend en vernieuwend netwerk.

We zoeken studenten die interesse hebben om samen met boeren en andere betrokkenen in het netwerk agro-ecologische landbouw te verkennen wat goede en bruikbare methoden zijn om biodiversiteit in de praktijk te monitoren en boeren en burgers daarbij in te schakelen.

 

Activiteiten

 • Wat zijn methoden die worden gebruikt om maatregelen die biodiversiteit bevorderen in kaart te brengen en biodiversiteit te monitoren. Wat zijn goede voorbeelden van monitoring door boeren en burgers die bruikbaar zijn.
 • Interviews met boeren: wat voor biodiversiteit vinden zij belangrijk; wat zijn maatregelen die zij nemen om biodiversiteit te versterken en hoe zou volgens hen biodiversiteit op hun bedrijf gemonitord kunnen worden.

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews met boeren ontwikkelen we een praktijkgerichte methodiek om biodiversiteit en voorwaarden voor biodiversiteit in beeld te brengen en te monitoren.  We selecteren boeren die dit gaan toepassen.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Onderwijs op de boerderij: samenwerking met scholen en gemeenten (scriptie of stage mogelijkheid)

Binnen het wetenschapswinkelproject ‘Leerarrangementen in het Groen’ is plek voor een stagiair of MSc thesis student. Doel van het wetenschapswinkelproject is te komen tot een sterke, geaccepteerde en professionele sector van boerderijen die onderwijs bieden aan leerlingen die om verschillende redenen tijdelijk niet passen op een reguliere school.

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs werkt een schoolse omgeving soms contraproductief. Deze kinderen hebben het moeilijk met zichzelf en hun omgeving en willen, kunnen, mogen, of durven daarom tijdelijk niet naar een reguliere school. Deze leerlingen komen vaak noodgedwongen thuis te zitten, wat kan leiden tot moeilijk gedrag, een negatief zelfbeeld en een toekomst zonder perspectief. Verschillende zorgboeren bieden deze leerlingen onderwijs op de boerderij. Een groep van ongeveer 20 van deze boeren heeft een netwerk gevormd om ervaringen en knelpunten te delen. Problemen zijn bijvoorbeeld knellende regelgeving en de kloof tussen zorgboerderijen en scholen. Klik hier voor meer informatie.

Verschillende studenten hebben al een rol gehad binnen ons project, zowel voor hun stage, als voor hun scriptie, als binnen vakken. Zo krijgen wij steeds een completer beeld van het onderwijs op de boerderij en hoe boerderijen dat vormgeven. Waar we echter nog geen zicht op hebben, is de visie van gemeenten en scholen: hoe kijken zij aan tegen de samenwerking met boerderijen, wat spreekt ze aan als het gaat om de boerderij als leeromgeving, wat zijn volgens hen de knelpunten in de vormgeving of uitvoering van onderwijs op de boerderij, en hoe zou de samenwerking tussen scholen en gemeenten enerzijds en boerderijen anderzijds verbeterd kunnen worden?

Een specifieke opdracht op basis van deze vragen kan samen met de student worden opgesteld. Studenten zullen onderdeel worden van het wetenschapswinkelproject (stages worden begeleid door Jan Hassink van Wageningen Plant Research). Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl

 

 

Prosumerism in Almere

With colleagues from Wageningen Plant Research and Wageningen Economic Research I have been involved in the research project ‘prosumerism’ (commissioned by AMS and Flevo Campus Almere) in which we studied the extent to which Almere citizens engage in their own food production – for example by growing it in their gardens or picking it in the wild. We used semi-structured interviews with people who can be considered ‘prosumers’ (hence: people who are involved in their food production) and conducted a questionnaire, to which we got 835 respondents.

An important finding is that most prosumers we spoke to are motivated mainly by the enjoyment they get from growing and processing something themselves – making their own wine or fruit juices, for instance. Health and sustainability are less important to most of them. Another important finding is that while a relatively large part of the questionnaire respondents (two thirds) engage in prosumption in some way, for most people these activities are very small-scale.

Jan Eelco Jansma, the project leader, wrote a blog about our work. Our report can be downloaded here. Both are in Dutch.  Klein kader Archetype 3

 

Thesis Opportunity: Generating Buzz, Making Futures: Enthusiasm and Investment at Food Events

Food events such as Food Tank and Seeds and Chips are becoming important venues for steering the food innovation and food policy agenda. We are interested in gaining a better understanding of the types of innovations, policy agendas, and politics that are articulated and silenced in these spaces.  We seek one or two Msc students who will conduct a stakeholder mapping, event ethnography, and media analysis of these organizations and their events. This research will shed light on the uneasy relationship between finance, innovation, and politics in the food sector, and the role of enthusiasm and celebrity as modes of communication and policy making for more or less just and sustainable food futures.

green pineapple fruit with brown framed sunglasses beside yellow surface

Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

Qualifications:           

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You are an interested in celebrity and food politics
 • You are willing to develop new methodologies to analyse digital media and events
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MLP, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Oona Morrow (RSO) oona.morrow@wur.nl & Prof. Mike Goodman, University of Reading

Thesis Opportunity: The TEDification of Food Activism

Increasingly TED talks are becoming trusted sources for food politics and policy making, and an important medium for food activists to communicate through. Yet, there are also limits to what can be communicated in a TED talk and how. These limitations affect the types of knowledge and activist performances that are deemed suitable. We would like to understand what TED talks are doing to and for food politics, by conducting a comprehensive analysis of recent TED talks on the theme of FOOD. We are interested in the celebrity, bodily, and visual performances that compose these talks. The effects of these talks on public opinion and policy. And the limitations and possibilities of TED talks as a mode of food activism.

Ted-Talk

Qualifications:           

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You are an interested in digital media and food activism
 • You are willing to develop new methodologies and tools for analysing digital media
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MLP, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Oona Morrow (RSO) oona.morrow@wur.nl & Prof. Mike Goodman, University of Reading

Thesis opportunity: the gentrifying foodscape part II

The urban foodscape is in constant transition, among others due to gentrification. This has effect on options and choices of both newcomers and people who have been living in the neighborhood for longer.

Sophie Visser, MSc student Health and Nutrition, studied the gentrifying Amsterdam neighborhood ‘Van der Pekbuurt’ (see Sophie’s blog on her results) by mapping its food establishments, interviewing both older and newer inhabitants and making observations. She found that due to gentrification the number of establishments in the neighborhood increased immensely. While this has positive aspects – the increased offer leads to an increased choice – not all inhabitants feel comfortable in all these new establishments.

We are looking for a student to continue Sophie’s work on gentrification and foodscapes. Preferably the student would follow up on the previous thesis by updating the mapping of the foodscape, and executing more interviews with a broader group of people. Alternatively, the student chooses another neighborhood (in Amsterdam or elsewhere) in a further state of gentrification, in order to get a broader view on how gentrification can affect foodscapes.

Pre-requisites: completed at least two social sciences courses (preferably with RSO); keen interest in foodscapes; able to conduct qualitative research, preferably but not necessarily in Dutch

Supervisor: Esther Veen (RSO): esther.veen@wur.nl

Questions? Please get in touch!

Thesis opportunity: What are food systems anyway?

Mapping and analysing the diversity of food systems research at WUR

MSc Thesis Project
Rural Sociology & WCDI 

Supervisors: Jessica Duncan (RSO) and Herman Brouwer (WCDI)

The topic: The concept of food systems has emerged recently as a buzzword. Across Wageningen University and Research (WUR) researchers are using the concept and applying it in different ways. This thesis will review the different ways food systems are being defined and applied across WUR.

The research process will involve:

 • Literature review on food systems
 • Data collection (e.g. comprehensive analysis of WUR-based activities around food systems; interviews)
 • Analysis with the aim of: 1) mapping the food systems landscape at WUR; 2) categorizing the diversity of concepts and approaches; 3) analyzing points of coherence and contention across these concepts.
 • Conclusions with possible recommendations

Pre-requisites: completed at least two social sciences courses (preferably with RSO); keen interest in food systems research; interdisciplinary background an asset.

Start date: ASAP

For more information: jessica.duncan@wur.nl

roots

Gentrification and the Van der Pek foodscape

Written by Sophie Visser

‘Gentrification’ transforms cities all over the world. Neighbourhoods are upgraded and there is an influx of new, affluent inhabitants. This often has a negative effect on the longstanding inhabitants of that neighbourhood, as they can no longer afford the housing and no longer feel welcome due to the neighbourhood’s changed cultural and social atmosphere. Gentrification influences the foodscape as well. While there may be an increase in food availability, food accessibility for longstanding inhabitants often decreases due to an increase in price and because longstanding inhabitants do no longer feel welcome in the facilities in their neighbourhood.

With this thesis I aimed to investigate the effects of gentrification on the foodscape, the food choice and food accessibility for the inhabitants of the gentrifying Van der Pek neighbourhood, located in the North of Amsterdam. I used semi-structured interviews, observations, informal conversations and food mapping to collect data.

I conclude that the Van der Pek neighbourhood is at an early stage of gentrification. There is an influx of new inhabitants and a slow decrease in the number of longstanding inhabitants, who are aging and passing away. Over the past years, the number of establishments in the Van der Pek neighbourhood increased immensely. This appears to be positive at first sight because the increased offer leads to an increased choice for the inhabitants. However, not all inhabitants feel comfortable at every establishment. The new establishments are often more expensive, which is unsuitable for longstanding inhabitants: they base their food choice on price and often have lower incomes. Additionally, while some new establishments try to target both new and longstanding inhabitants, mostly new inhabitants are attracted to these establishments. Hence, even though the number of establishments has increased, as the gentrification process furthers, access to food might increase for new inhabitants but decrease for longstanding inhabitants.  

voorblad Sophie

As this thesis provides an in-depth analysis of the foodscape and food choices of inhabitants of the gentrifying neighbourhood, it can provide valuable information to the municipality of Amsterdam – who wants to prevent a division between the two groups of inhabitants in gentrifying neighbourhoods. Besides that it can lead to further research on other gentrifying neighbourhoods to provide a better overview of the influence of gentrification on foodscapes and food choice.

 

Internship/Thesis Opportunities: Enabling Edible Nijmegen

Nijmegen has been elected European Green Capital 2018. A beautiful award that resulted  from many years of hard work on greening the city and making the city more sustainable. However, still many challenges need to be addressed to ensure a continuity towards a more sustainable future. It is within this context that the municipality of Nijmegen sees opportunities for improvement by focussing on issues related to food provisioning. For example, the municipality aims to become more sustainable by: supporting local/regional food provisioning practices, hence, reducing food miles and CO2-emissions; by facilitating a multiplicity of food production activities within the city such as vertical farming, community supported agriculture, food forests and urban foraging; by enclosing metabolic cycles to retain raw materials, minimalize waste production and save on water and energy use, and; by stimulating ‘food citizenship’ which implies an involvement of consumers within the food provisioning networks who are willing to make food choices more consciously.

In her aim to support existing and stimulate the set-up of new social and ecological sustainable food provisioning activities, the municipality offers 3 MSc students the opportunity to do an internship/carry out research for a period of 4 – 6 months. There are three projects to which you can apply (see below) by sending your CV and letter of motivation to martin.ruivenkamp@wur.nl.

The municipality of Nijmegen offers you the opportunity to see and learn what it implies to work for a governmental organization. At the municipality you will have your own workspace and access to all the facilities the municipality offers its employees. In addition, you will be offered a monthly fee of €400 (depending on amount of months and hours/week).

Qualifications:

 • You are willing to work for a period of 4 – 6 months at the municipality of Nijmegen
 • You need to be available for at least 32 hours a week
 • You are able to conduct qualitative research in Dutch.
 • You are able to engage diverse stakeholders in participatory and collaborative research
 • You have an interest in diverse economies and social innovation
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Start date: May or June 2019

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Martin Ruivenkamp (RSO) martin.ruivenkamp@wur.nl and Joost Jongerden (RSO)

Daily supervisor: Ton Verhoeven (Nijmegen)

Msc Thesis Subject 1 – Mapping food provisioning activities

A diversity of food provisioning practices is emerging within the urban area of Nijmegen. While the municipality recognizes the urgent need to define propitious pathways to feed the city in a multiplicity of more sustainable, safe, culturally appropriate and nutritious ways the societal embedding of these diverse food provisioning activities is still in its infancy. Firstly, because there is no clear view on these activities. This makes it hard for the municipality to offer support or to facilitate their further embeddedness in any way. Secondly, the many different kinds of food provisioning practices, varying from kitchen gardens to food forests, from Community Supported Agriculture to edible gardens contribute each to the development of a regional food provisioning network. However, these food practices mainly operate on individual basis. What seems to be lacking are linkages between these various food provisioning practices as well as clear collaborations between ‘food citizens’ and social and ecological sustainable food provisioning practitioners. This project seeks to inventory and categorize food provisioning practices in the Nijmegen region. You will construct a database and map of food initiatives and develop a typology for categorizing these initiatives in terms of their organizational model, viability, multiplicity of values they produce, services they offers, etc. You will identify the potentials for these initiatives to build linkages or create collaborations. And, you will strengthen existing relations by bringing practitioners together. Hence, your research will offer the municipality of Nijmegen insights how to further develop a regional food provisioning network and participation of food citizens. You will do independent research, but support is provided by a team of policy advisors at the municipality of Nijmegen.

Msc Thesis Subject 2 – Edible green in residential areas.

Nijmegen aims to make the city more green, literally, by replacing 200.000 stones with plants and flowers. However, in some residential areas, such as ‘Neerbosch Oost’ and ‘Heseveld’, the municipality experienced some resistance. These neighbourhoods are characterised by high unemployment rates, high criminality rates and low socioeconomic status. Public green is in these areas not used much. Inhabitants of these neighbourhoods, especially people with a migrant background, associate public parks with dog poo. In their view, planting more green would lead to more poo in their borough. For this reason they were hesitant to participate to the ‘greening the city’ initiatives as organised by the municipality. However, while being hesitant towards public green, many inhabitants of these residential areas grow food in their front garden (like potatoes, zucchini, eggplant). This research project aims to gain insights in the motivations to grow edible products in (easily accessible) private gardens and ways to transfer these motivations in an appreciation of ‘public edible green’. In practice this implies that next to your research activities you will be able to encourage inhabitants of Neerbosch Oost and Heseveld to participate in greening their neighbourhood in the way with which they would feel most comfortable. You will collaborate with the community centre, residents’ association and the municipality, but will conduct independent research.

Internship project – Kitchen gardens and orchards on public schoolyards

Within the context of greening the city Nijmegen the challenge has been issued to plant a kitchen garden or (small) orchard on the playground of every public elementary school in Nijmegen. This would enable schools to offer youngsters the possibilities to ‘learn by playing’ for example where food – from somewhere, rather than nowhere – comes from, how plants grow, how to pick greenery and fruits and how these produce taste, and what lives in the soil. These lessons all contribute to the development of a conscious view on nature, (healthy) food and (ecological) sustainability. In Nijmegen, there are 42 elementary schools that offer ‘regular’ education and more or less 12 schools that offer specified education. However, while funding as well as assistance is available, just a few of these schools have applied for support to start food provisioning activities on their yards. And, even if there is kitchen garden present, it does not necessarily imply that it is actively being used by growing food or offering (biology) lessons to the pupils. This project aims, on the one hand, to encourage primary schools to actually start laying out the foundations for either a kitchen garden or orchard on the schoolyard. On the other hand, it aims to gain insights in what approaches most efficiently stimulate primary school employees to work in the kitchen garden/orchard and to develop educative programs addressing issues related to (valuing) food and sustainability. You will conduct independent research, but will collaborate with policy advisors from the municipality of Nijmegen.

Also a consultancy (Beleef en Weet) is conducting an investigation together with health organizations and the Nature&Environment Education Centre ‘De Bastei’ to find out what the problems are with maintaining kitchen gardens. You will also have to connect to that investigation too.

MSc thesis subject – How can the world feed itself?
Revaluing food, strengthening local economies

Wageningen University is often questioning how to feed the growing world population. Possible ways are technological innovations, increasing the food production, decreasing the food waste and gene technologies focussed on drought or disease resistance.  Although these are important topics, the question ‘how can we feed the world’ is an old-fashioned, colonial way of thinking. (Who is ‘we’? The west? Why should ‘we’ tell the world how to be fed?) More interesting is the question: “How can the world feed itself?”

In order to answer this question, we need to look at the concerns and ideas of the food producers themselves. Many (peasant) farmers address that in order to continue feeding their communities in a sustainable way, it is of crucial importance to obtain a fair income. Farmers can only keep on producing food if they can make a living from it. This thesis or ACT project will be all about this main challenge addressed by (peasant) farmers.

While we are talking about ‘feeding the world’, more and more rural workers are leaving the land – often by force (be it actual violence or strong economic pressure). The Netherlands –the example of a ‘developed country’, full of ‘modern agriculture’ – certainly does not escape this trend: in 2016, this country alone has lost 22 farms every single day (CBS, 2017). They don’t go bankrupt because of a lack of modern technologies – we are one of the leading countries in terms of agricultural technology. Neither do they go bankrupt, because they don’t have access to proper schooling, infrastructure, or good soils – the Netherlands has it all. There are other factors playing a role: the prices farmers obtain for their produce are decreasing (sometimes even below the cost of production), while the costs are increasing more and more.

Securing the local economy via CSA

It is unjust that everyone in the Netherlands has the right to a minimum wage, but farmers don’t, because they are entrepreneurs and should set their own price. But this is very misleading, because the price of food is so low, that they cannot ask the actual price. Supermarkets will go to another farmer, in the Netherlands or abroad.

One way to secure a fair income is via Community Supported Agriculture (CSA), where there is a direct link between producer and consumer. The producer can set a price, and the money goes directly to the producer. Yet, setting a ‘fair’ price within a CSA is not as easy as it seems, since consumers have linked the cheap supermarket price to the food. So, in order to strengthen the local economy and give farmers the right to a minimum wage (including insurance, retirement money etc), another way of relating to food is needed.

Delinking food from money

Peasant farmer Elske (Ommuurde Tuin, Renkum; also connected to La Via Campesina), therefore has the idea to ‘delink’ food from money, as to break down the idea that food should be cheap. Instead she wants to link food to value, in this case to labour. “Uurtje voor pakketje” (“one hour for a veggy bag”) is the project to tell consumers it costs one hour to prepare a veggy bag (administration, putting compost, sowing, planting, lots of weeding, harvesting, cleaning, making the veggy bag). Then she wants to ask the consumer which wage they want to give the farmer, preferably related to their own wage, so that everyone pays according to their capacity. In this way, she hopes to reconnect people to the real value of food and thereby strengthen local economy and food sovereignty.

The Project

There are several ways of revaluing food. “Uurtje voor pakketje” is one idea. Elske would like to know if there are other ideas regarding valuing food in order to strengthen the local economy. For this project (ACT or thesis), we are looking for a student who can look for these kind of ideas of revaluing food. The second part of the project is to conduct interviews with consumers and/or shareholders of CSA farms (e.g. Ommuurde Tuin) in order to see preferences / concerns / ideas for implementation.

This project will be very supportive to the peasant movement, strengthening local economies and thereby food sovereignty!

 

Thesis of stage project  Versterken Vernieuwende Landbouw Beweging

 

Er is een forse toename in het aantal netwerken en pioniers op gebied van innovatieve agri-food systemen. Ze ontstaan vanuit de agrarische productiekant alsook vanuit de consumentenkant en bieden een alternatief voor de dominante voedsel- en landbouwpraktijk. Ze richten zich vaak op de lokale context, werken integraal met aandacht voor biodiversiteit, koolstof vastlegging, betrekken van burgers en een gezonde leefomgeving.  Voorbeelden zijn Heerenboeren, Community Supported Agriculture, Food Forests, Agro-ecological agriculture, bodemboeren en toekomstboeren. Bij veel van dit soort innovatieve agri-food systemen wordt uitgegaan van agro-ecologische principes.

De verschillende initiatieven ontwikkelen zich tot grotere netwerken die de ambitie hebben om te komen tot een gezamenlijke beweging. Wellicht met een gezamenlijk loket en/of steunpunt om zo aanspreekpunt te kunnen zijn voor beleid, onderzoek en andere partijen.

Om een goede strategie en aanpak te ontwikkelen voor het creëren van een sterke beweging met impact is het van belang de verschillende initiatieven en hun onderliggende waarden en principes goed in beeld te brengen.

Heb je interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van de vernieuwende landbouwbeweging? Neem dan contact op met jan.hassink@wur of martin.ruivenkamp@wur.nl

Onderwerpen van een thesis of stage project kunnen zijn:

 • In beeld brengen van de initiatieven en netwerken
 • In beeld brengen van de onderliggende visie/principes van de verschillende initiatieven en initiatiefnemers
 • In beeld brengen aan welke maatschappelijke uitdagingen initiatiefnemers een bijdrage willen leveren.
 • Strategie en aanpak ontwikkelen om de impact van deze vernieuwende initiatieven meer bekend te maken en breder ingang te laten vinden en bruggen te slaan met meer reguliere vormen van landbouw productie.