Onderwijsboerderij scriptiemogelijkheid

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs werkt een schoolse omgeving soms (tijdelijk) contraproductief. Het gaat vooral om leerlingen voor wie de structuur en aanpak van een school te ingewikkeld is, kinderen die moeite hebben met sociale relaties en het in stand houden van vriendschappen, kinderen met hechtingsproblemen, kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Kinderen dus die het moeilijk hebben met zichzelf en hun omgeving en daarom op een gegeven ogenblik niet meer naar school willen, kunnen, mogen, of durven. Voor deze groep is vaak geen passend onderwijs in de regio beschikbaar, en deze leerlingen komen vaak noodgedwongen thuis te zitten. Dit kan leiden tot moeilijk gedrag, een negatief zelfbeeld en een toekomst zonder perspectief.

Verschillende zorgboeren bieden deze leerlingen onderwijs op de boerderij. Een groep van ongeveer 20 van deze zorgboeren heeft een netwerk gevormd om ervaringen en knelpunten te delen. Problemen zijn bijvoorbeeld gebrek aan uitwisseling en onderbouwing van kennis, knellende regelgeving en de kloof tussen zorgboerderijen en scholen. Bovendien is geen goed zicht op het aantal leerlingen die onderwijs volgen op de boerderij (en hun specifieke problemen), en de ervaringen van boeren, leerlingen, ouders en scholen.

Om deze vragen te beantwoorden en uiteindelijk te komen tot een sterke, geaccepteerde en professionele onderwijssector, is de wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoeksproject gestart. Binnen dit project zijn wij op zoek naar één of meerdere MSc studenten die voor een scriptie of stage onderzoek willen doen op verschillende gebieden zoals:

  • Het in kaart brengen van de huidige situatie (omvang en inhoud van onderwijs op de boerderij, type leerling, samenwerkingsvormen tussen boerderij en school, financieringsvormen), alsmede ervaringen van boeren, leerlingen, ouders en onderwijspartners;
  • Advies geven over mogelijke strategieën voor het versterken van de sector (belangrijkste knelpunten voor onderwijsboeren in kaart brengen, best practices beschrijven);
  • Literatuuronderzoek naar de voor- en nadelen van de boerderij als onderwijslocatie.

Een specifieke opdracht kan samen met de student worden opgesteld. Studenten zullen onderdeel worden van het wetenschapswinkelproject (stages worden begeleid door Jan Hassink van Wageningen Plant Research). Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl