Boer-burger ontmoetingen – een essay

In opdracht van het Trendbureau Overijssel hebben we met vijf collega’s van Rurale Sociologie een essay geschreven over boer-burger relaties. Samen met drie andere essays (door Jandirk Hoekstra van H+N+S, Tia Hermans van Alterra en Geert Boosten van Stichting DoTank) en een LEI-rapport over landbouw in Overijssel moet ons essay bijdragen aan een discussie in provinciale staten en gemeenteraden over de toekomst van de landbouw in Overijssel. De vijf bijdragen worden t.z.t. op de website van het Trendbureau geplaatst bij het onderdeel Toekomst verkenning landbouw.

Onze bijdrage ‘Palet van boer-burger ontmoetingen‘ gaat over de wisselwerking tussen boeren en burgers en hoe boer en burger elkaar op allerlei manieren ontmoeten en met elkaar verbonden zijn in een web van relaties en gedeelde praktijken. De veelzijdigheid en dynamiek in boer-burger relaties typeren we aan de hand van zeven uiteenlopende boer-burger ontmoetingen, zijnde:

  1. Goeie buren
  2. Zorg voor en met elkaar
  3. Gezamenlijk natuur- en landschapsbeheer
  4. De tegenreactie
  5. Het boerenleven beleven
  6. Streekeigen consumeren
  7. De virtuele marketing relatie

In het essay wordt e.e.a. nader toegelicht en uitgewerkt. We zien deze typering als een voorlopige schets. Een interessant vraag is in hoeverre boeren en burgers zich hier in herkennen. De vraag is ook hoe al deze ontmoetingen uitpakken voor de ontwikkeling van een gebied en of de diversiteit en dynamiek van boer-burger interacties een houvast bieden voor het (bij)sturen van ontwikkelingen.