Afstudeerproject Kloosterburen: student(en) gevraagd

Stichting SintJan is een bijzonder particulier initiatief uit Kloosterburen, gemeente De Marne, in de provincie Groningen. Het initiatief SintJan Kloosterburen is voortgekomen uit het traject ‘Korensantoverleg’ (1997-2000) en het ontwikkelen van de dorpsvisie Kloosterburen 2003.
In dit traject zijn burgers met kennis, inzicht en een grote maatschappelijke betrokkenheid bezig hun eigen leefomgeving vorm te geven. Wat SintJan vernieuwend maakt, is de integrale benadering die aan het plan ten grondslag ligt: de initiatiefnemers willen wonen, werken, zorg en cultuur zodanig in Kloosterburen borgen dat de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp versterkt wordt.
Dergelijke vitale gemeenschappen en burgerinitiatieven krijgen steeds meer een cruciale rol te vervullen, juist ook in regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling (Breman, 2011). Waar de gemeente De Marne op dit moment nog ongeveer 11.000 inwoners kent, wijzen de prognoses uit dat dit aantal tussen nu en 2040 zal dalen naar ongeveer 8.000 (Gemeente De Marne, 2011a). Daarmee behoort de gemeente tot één van de sterkst krimpende gebieden in Noord Nederland. Behalve een krimpend aantal inwoners leidt dit ook tot een veranderende samenstelling van de bevolking (ontgroening en vergrijzing).
Hoewel het bewustzijn en de erkenning van de meerwaarde van dit soort burgerinitiatieven groeiende is, ook in de gemeente De Marne en de provincie Groningen (zie o.a. de visie op burgerparticipatie, Gemeente De Marne, 2011b) blijken er in de praktijk nog veel valkuilen en obstakels die de doorontwikkeling van burgerinitiatieven in de weg staan.
Wij zijn op zoek naar een student of een groep studenten die aan de slag gaat met ‘het verhaal van Kloosterburen’ in termen van ‘storytelling’ als aanpak. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
‘Wat is de achtergrond / ontstaansgeschiedenis van dit initiatief?’, Hoe is het de afgelopen jaren verlopen? Wie heeft de kar getrokken op welk moment? (gedeeld leiderschap? , vitale coalities? Etc.), Wat zijn belangrijke mijlpalen of keerpunten. Wat is de spin-off van het initiatief (Wat is tot stand gekomen / bereikt? ) en hoe kijken diverse direct of indirect betrokken hier gedurende de tijd (op wellicht andere wijze) tegen aan?

Achtergrond
Kloosterburen ligt in Noord-Groningen, in de gemeente De Marne – een krimpgemeente bij uitstek.
SintJan zoekt de uitdaging in een creatieve en duurzame omgang met het krimpvraagstuk. Een integrale visie staat daarbij centraal: het gaat erom wonen, werken, zorg en cultuur zodanig in Kloosterburen te borgen en met elkaar te verbinden, dat ze elkaar onderling versterken en daarmee de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp vergroten. De Stichting SintJan heeft in het kader hiervan een plan gemaakt voor een woon-werkgemeenschap op het voormalige kloosterterrein in Kloosterburen. Dit plan past niet vanzelfsprekend in het reguliere gemeentelijke- en provinciale beleid en vraagt dan ook veel lobbywerk en overleg.
Stichting SintJan wil het vertrouwen tussen de betrokken partijen vergroten en zo de onderlinge samenwerking bevorderen. De stichting denkt dat storytelling (Sandercock, 2003) – het vertellen van het verhaal van SintJan – een geschikt middel is om dit doel te bereiken. Hierbij wordt het verhaal gebruikt als middel om te reflecteren op de ontwikkeling van het initiatief tot nu toe. Verder wil de stichting het initiatief meer momentum te geven door meer media-aandacht te genereren en het initiatief onder de aandacht te brengen bij partijen die kunnen helpen de doelstellingen van de stichting te bereiken. Bovendien hoopt de stichting dat andere burgerinitiatieven kunnen leren van het proces in Kloosterburen.

Opdracht
De stichting wil het verhaal van SintJan laten optekenen en op een creatieve, toegankelijke manier kunnen overbrengen op andere partijen (waaronder media) en initiatieven. Het onderzoek naar storytelling richt zich daarom op de volgende hoofdvraag:
Wat is ‘het verhaal’ van SintJan en hoe kan dit worden gebruikt om het onderlinge vertrouwen tussen de betrokken partijen te vergroten?
Belangrijke vragen die worden gesteld om het verhaal vast te leggen, zijn:
• Wat is de perceptie van het probleem?
• Hoe verliep het proces en werkwijze van SintJan?
• Wie waren erbij betrokken en wat was hun rol/bijdrage?
• Hoe heeft de stichting ingespeeld op ontwikkelingen om zich heen?
• Hoe reageerde de buitenwereld?
• Welke lessen kun je leren uit het verleden en hoe kun je dat gebruiken in andere plannen of het verdere verloop?
• Wat is het toekomstperspectief van de stichting?

Wij zijn op zoek naar een student of een groep studenten die het verhaal van Sint Jan op basis van ‘storytelling’ in beeld kunnen brengen. Naast het optekenen van het verhaal van Sint Jan is het ook van belang om dit verhaal te vertalen naar een advies over het strategisch gebruik ervan (bv. om de relaties tussen partijen in een particulier initiatief te verbeteren) en om dit te kunnen plaatsen in een breder, theoretisch perspectief wat ook van meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van andere (vergelijkbare) burgerinitiatieven.
De Stichting Sint Jan wil het verhaal benutten om zelf van te leren maar ook om het eigen initiatief meer momentum te geven door meer media-aandacht te genereren en het initiatief onder de aandacht te brengen bij partijen die kunnen helpen de doelstellingen van de stichting te bereiken. Daarvoor heeft het veel toegevoegde waarde als het verhaal op een creatieve en toegankelijke manier wordt vastgelegd.
De voorkeur gaat uit naar een student met een achtergrond op het gebied van communicatie of marketing op HBO of WO niveau. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en een proactieve houding hebt.
Opdrachtgevers
Stichting SintJan Kloosterburen (Anne Hilderink) http://www.sintjankloosterburen.nl
Wetenschapswinkel Wageningen UR (Gerard Straver)
Provincie Groningen: pm.
Contactpersonen:
Bas Breman – Alterra Wageningen UR – 0317-481636
Albert Aalvanger – Wageningen University, leerstoelgroep Landgebruiksplanning – 0317 – 482210.
Ina Horlings – Rural Sociology Group – lummina.horlings@wur.nl; Tel: 0031 317 485969. Mobiel: 0031 6 51126725.
Start
Zo snel mogelijk

Bijzonderheden
Deze opdracht sluit aan op een koepelproject van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Alterra en Universiteit hebben de projectleiding over het koepelproject.