Afstudeerproject Kloosterburen: student(en) gevraagd

Stichting SintJan is een bijzonder particulier initiatief uit Kloosterburen, gemeente De Marne, in de provincie Groningen. Het initiatief SintJan Kloosterburen is voortgekomen uit het traject ‘Korensantoverleg’ (1997-2000) en het ontwikkelen van de dorpsvisie Kloosterburen 2003.
In dit traject zijn burgers met kennis, inzicht en een grote maatschappelijke betrokkenheid bezig hun eigen leefomgeving vorm te geven. Wat SintJan vernieuwend maakt, is de integrale benadering die aan het plan ten grondslag ligt: de initiatiefnemers willen wonen, werken, zorg en cultuur zodanig in Kloosterburen borgen dat de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp versterkt wordt.
Dergelijke vitale gemeenschappen en burgerinitiatieven krijgen steeds meer een cruciale rol te vervullen, juist ook in regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling (Breman, 2011). Waar de gemeente De Marne op dit moment nog ongeveer 11.000 inwoners kent, wijzen de prognoses uit dat dit aantal tussen nu en 2040 zal dalen naar ongeveer 8.000 (Gemeente De Marne, 2011a). Daarmee behoort de gemeente tot één van de sterkst krimpende gebieden in Noord Nederland. Behalve een krimpend aantal inwoners leidt dit ook tot een veranderende samenstelling van de bevolking (ontgroening en vergrijzing).
Hoewel het bewustzijn en de erkenning van de meerwaarde van dit soort burgerinitiatieven groeiende is, ook in de gemeente De Marne en de provincie Groningen (zie o.a. de visie op burgerparticipatie, Gemeente De Marne, 2011b) blijken er in de praktijk nog veel valkuilen en obstakels die de doorontwikkeling van burgerinitiatieven in de weg staan.
Wij zijn op zoek naar een student of een groep studenten die aan de slag gaat met ‘het verhaal van Kloosterburen’ in termen van ‘storytelling’ als aanpak. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
‘Wat is de achtergrond / ontstaansgeschiedenis van dit initiatief?’, Hoe is het de afgelopen jaren verlopen? Wie heeft de kar getrokken op welk moment? (gedeeld leiderschap? , vitale coalities? Etc.), Wat zijn belangrijke mijlpalen of keerpunten. Wat is de spin-off van het initiatief (Wat is tot stand gekomen / bereikt? ) en hoe kijken diverse direct of indirect betrokken hier gedurende de tijd (op wellicht andere wijze) tegen aan?

Continue reading