Burgerkracht in krimpend Limburg: master thesis student(en) gezocht

DorpsraadEen Masterthesis in een real life setting, dat is de mogelijkheid die je hier wordt geboden. In het wetenschapswinkelonderzoek ‘Inzicht in burgerkracht in Limburg’ wordt in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) onderzoek gedaan naar de veranderende burgerwensen in Limburg in het licht van de participatieve samenleving. Door haar activiteiten in de haarvaten van de maatschappij signaleert de VKKL een trend naar een samenleving die voorzieningen zelf organiseert en soms ook zelf bekostigt. Burgers wachten niet langer af, maar nemen zelf initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren. Binnen alle veranderingen in de Limburgse samenleving heeft vooral ook de demografische ontwikkeling (ontgroening, vergrijzing en krimp) ingrijpende gevolgen voor de leefbaarheid.

De veranderende verhouding tussen burgers en de overheid lijkt steeds meer te draaien om co-creatie. Dit vraagt om een nieuwe attitude bij de overheid én de burger. De vraag die hier centraal staat is hoe die burger hier nu op voorsorteert. Welke ontwikkelingen zien burgers op zich af komen, hoe anticiperen ze hierop en wat hebben ze nodig om die nieuwe rolontwikkeling in te vullen?
De VKKL, nu 10 jaar actief op Dorpsniveau in Limburg, ziet dat er in de praktijk heel verschillend op maatschappelijke transities wordt ingespeeld. Sommige bewoners en gemeenschappen treden daarin heel pro-actief op. Initiatieven als dorpsoverleggen kenmerken zich vaak door een sterke interne drive, samenhang en gemeenschappelijke focus. Andere, meer traditioneel georganiseerde samenwerkingsverbanden als dorpsraden zijn soms nog meer reactief en gericht op ondersteuning van buiten. Soms wordt daardoor vertraagd of onvoldoende ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Als jij het leuk vindt om je te verdiepen in de aard van verschillende typen ‘burgerkracht’ in Limburg (stad en/of platteland), in de wijze waarop dergelijke lokale initiatieven in staat- en bereid zijn in te spelen op de maatschappelijke transities en uitdagingen in Limburg als het je interessant lijkt om de ondersteuningsbehoefte die daarbij bestaan vanuit deze initiatieven inzichtelijk te maken neem dan contact met ons op.
Contactpersonen: Bas Braman (bas.breman@wur.nl ) en Jeroen Kruit (jeroen.kruit@wur.nl).