MSc Thesis: Een onderzoek naar samenhang tussen bedrijfsstijlen, houding en sociale normen (in Nederland)

Melkveebedrijven in Nederland kunnen ingedeeld worden naar manieren van boeren, oftewel bedrijfsstijlen; deze manieren worden gedeeld door groepen boeren. Zo is er een groep boeren die zich richt op schaalvergroting, terwijl een andere groep zich richt op kostenbesparing.

Bedrijfsstijlenonderzoek kan worden gebruikt om te verklaren hoe boeren vorm geven aan hun bedrijf en welke keuzes ze maken, bijvoorbeeld om hun vee al dan niet te vaccineren tegen een besmettelijke dierziekte. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat economische motieven een rol spelen maar ook de houding van boeren ten aanzien van dierenwelzijn. Boeren houden rekening met sociale normen en wat zij denken hoe anderen hun keuzes en gedrag zullen beoordelen. Zo is bij de keuze om wel of niet te vaccineren de mening van de dierenarts belangrijk, maar ook die van familie en andere boeren.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar samenhang tussen de keuze voor of tegen vaccineren, bedrijfsstijlen, individuele houding en sociale normen Terwijl dit wel belangrijke inzichten zou kunnen opleveren voor beleid. Zo zou men op die manier te weten kunnen komen hoe boeren te motiveren zijn om over te gaan tot vaccineren. Ter illustratie: is het voor de vaccinatiebeslissing zo dat een boer met een bedrijfsstijl gericht op kostenbesparing voornamelijk wordt gedreven door economische motieven? Maar het is ook wetenschappelijk interessant om beter te begrijpen hoe sociale normen individuele attitudes en keuzes rondom bedrijfsvoering beïnvloeden.

We zijn op zoek naar een MSc-student die zich in deze vragen wil verdiepen. De student kan aansluiten bij het onderzoek van Jaap Sok naar de keuzes rondom vaccinatie tegen Blauwtong, en gebruik maken van de door hem verzamelde (kwantitatieve) data. De opdracht van de MSc-student zou zich met name richten op het verzamelen van kwalitatieve data door middel van diepte-interviews om zo inzicht te krijgen in het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen en de samenhang tussen bedrijfsstijlen, keuzes voor of tegen vaccinatie en sociale normen rondom dit vraagstuk.

De student zal begeleid worden door een begeleider van de leerstoelgroepen Bedrijfseconomie en Rurale Sociologie.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Miriam Vreman (Miriam.Vreman@wur.nl), Onderwijs Coördinator van de leerstoelgroep Rurale Sociologie.