Onderwijs op de boerderij: samenwerking met scholen en gemeenten (scriptie of stage mogelijkheid)

Binnen het wetenschapswinkelproject ‘Leerarrangementen in het Groen’ is plek voor een stagiair of MSc thesis student. Doel van het wetenschapswinkelproject is te komen tot een sterke, geaccepteerde en professionele sector van boerderijen die onderwijs bieden aan leerlingen die om verschillende redenen tijdelijk niet passen op een reguliere school.

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs werkt een schoolse omgeving soms contraproductief. Deze kinderen hebben het moeilijk met zichzelf en hun omgeving en willen, kunnen, mogen, of durven daarom tijdelijk niet naar een reguliere school. Deze leerlingen komen vaak noodgedwongen thuis te zitten, wat kan leiden tot moeilijk gedrag, een negatief zelfbeeld en een toekomst zonder perspectief. Verschillende zorgboeren bieden deze leerlingen onderwijs op de boerderij. Een groep van ongeveer 20 van deze boeren heeft een netwerk gevormd om ervaringen en knelpunten te delen. Problemen zijn bijvoorbeeld knellende regelgeving en de kloof tussen zorgboerderijen en scholen. Klik hier voor meer informatie.

Verschillende studenten hebben al een rol gehad binnen ons project, zowel voor hun stage, als voor hun scriptie, als binnen vakken. Zo krijgen wij steeds een completer beeld van het onderwijs op de boerderij en hoe boerderijen dat vormgeven. Waar we echter nog geen zicht op hebben, is de visie van gemeenten en scholen: hoe kijken zij aan tegen de samenwerking met boerderijen, wat spreekt ze aan als het gaat om de boerderij als leeromgeving, wat zijn volgens hen de knelpunten in de vormgeving of uitvoering van onderwijs op de boerderij, en hoe zou de samenwerking tussen scholen en gemeenten enerzijds en boerderijen anderzijds verbeterd kunnen worden?

Een specifieke opdracht op basis van deze vragen kan samen met de student worden opgesteld. Studenten zullen onderdeel worden van het wetenschapswinkelproject (stages worden begeleid door Jan Hassink van Wageningen Plant Research). Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl