WANTED: BSc Thesis Student

Feeding 9 billion by 2050?: A critical review of international policy proposals

Food security was thrust back onto the international agenda in 2008 when the FAO declared that for the first time, more than 1 billion people were going hungry. At this moment of enhanced crisis, others looked ahead and asked if we have trouble feeding the world’s 7 billion people now how will we feed the estimated 9 billion in 2050? This focus on feeding 9 billion by 2050 resonated with international policy actors who responded with multiple strategies to potentially address this problem.

This BSc thesis will undertake a systematic literature review of the problem framings and policy proposals that have been advanced to address this challenge.

The thesis student is expected to:

  • Develop a related research question
  • Undertake a systematic literature review
  • Map the framings of the policy problem
  • Map the proposed solutions
  • Select key policy documents for deeper analysis
  • Undertake a critical analysis of these documents to arrive at a conclusion about the policy implications related to the discourse of “feeding 9 billion by 2050”
  • Write up process as a BSc thesis in Rural Sociology

Interested?
Contact Jessica Duncan jessica.duncan@wur.nl

RETHINK – Farmers from Salzburg (Austria) explain diversification as a strategy to strengthen resilience

RETHINK is a transdisciplinary research project supported by the European Commission and funding bodies in 14 countries under the umbrella of FP7 and the RURAGRI ERA-NET. The Rural Sociology Group has a seat in the RETHINK Advisory Board.

Researchers from BOKU have made three short films (also with English undertitles) in which farmers explain their family farm strategie in terms of strengthening their resilience.

Resilience refers to the capacity of social, economic, and environmental systems to cope with a hazardous event or trend or disturbance, responding or reorganizing in ways that maintain their essential function(s), identity, and structure

1. Resilience needs diversity – Diversity needs balance

Five farmers form Salzburg (Austria) farmers talk about the advantages of having different income sources (both on- and off farm) to strengthen their resilience. But they also point out the challenges related to managing diversity. They talk about what it takes to successfully manage diversity, especially to ensure that the workload for the various family members is not too high and that quality of life does not suffer.

Continue reading

Family Farming Futures – PhD-thesis by Henk Oostindie

Cover FFF

March 20, 2015 at 1.30 pm Henk Oostindie will publicly defend his PhD-thesis Familiy Farming Futures. Agrarian pathways to multifunctionality: flows of resistance, redesign and resilience‘ in the Auditorium of Wageningen University. The defence ceremony will be streamed live by WURTV but can be viewed later as well. A hard copy of the thesis can be ordered by sending an email to Henk.Oostindie@wur.nl or a pdf can be downloaded from Wageningen Library (embargo untill March 20).

The PhD-thesis compiles different national and European research projects on multifunctionality and multifunctional agriculture Henk Oostindie was involved since 1999. He has thus gained both a broad and profound knowledge of multifunctionality as a concept and as practice. He is a highly esteemed colleague at our Rural Sociology group.

Bodem Anders! conferentie 19 & 20 maart 2015

Bodem Anders 2015

Gezonde bodems zijn de basis van gezond, duurzaam voedsel. Op donderdag 19 en Vrijdag 20 maart organiseren een groot aantal organisaties samen de Bodem Anders! conferentie in Den Bosch. Doel van de conferentie is een dialoog om samen te werken aan oplossingen voor duurzaam bodembeheer. Met o.a. John Liu (Green Gold) als key-note spreker. En met workshops, films, lezingen en excursies over: bodemvruchtbaarheid; jonge boeren; bodem en gezondheid; boerenkennis en wetenschap; kringlooplandbouw; besluitvorming en beleid; toegang tot grond; stadslandbouw.

Meewerkende organisaties: ZLTO, Hivos, Greenpeace, Milieudefensie, Waterschap AA en Maas, Natuur en Milieu, Wervel, Wageningen soil network, Toekomstboeren, Stichting Grondbeheer, Stuugroep landbouw innovatie Brabant, Orgapower, van Iersel, CLM, Brabantse Milieufederatie, OtherWise, Boerenverstand, ILEIA, Boerenverstand, Orgapower, NIOO, The Hunger Project, Estafette, Oxfam Novib, Nederlands Melkveehouders vakbond, Demeter, future farmers movement, bewust bodem gebruik, CSE, Stichting Ecologische Landbouw Ghana, Van Iersel, Aarde Boer Consument, NMI, Down2Earth.

Voor meer informatie en registratie: http://www.voedselanders.nl/

RSO en SDC organiseren een kennismakingsborrel voor aanstaande BSc Thesis studenten (BIN)

Dinsdag 24 Maart a.s. organiseren de leerstoelgroepen Rural Sociology en Sociology of Development and Change een kenningsmakingsborrel voor studenten van de Bachelor ‘Internationale Ontwikkelingsstudies’ die de intentie hebben dit jaar met hun BSc Thesis te starten.

Deze informele borrel is bedoeld om je kennis te laten maken met onze staff leden en hun expertise, en je hier ook een mogelijkheid te bieden om die personen te ontmoeten die je in je BSc Programma (tot op heden) nog niet bent tegen gekomen. Daarnaast biedt deze borrel de mogelijkheid om een eerste brainstorm op gang te brengen over de mogelijke focus van je onderzoek, om je (uiteindelijk) te helpen met het vinden van een begeleider voor je BSc Thesis.

Daarom zijn jullie van harte uitgenodigd op dinsdag 24 Maart 2015 vanaf 17.00 in onze Lounge (te vinden op de derde verdieping van de Leeuwenborch).

Voor vragen neem contact op met Miriam Vreman (Miriam.Vreman@wur.nl), Onderwijs Coördinator Rural Sociology en Sociology of Development and Change.

 

 

MSc Thesis: Een onderzoek naar samenhang tussen bedrijfsstijlen, houding en sociale normen (in Nederland)

Melkveebedrijven in Nederland kunnen ingedeeld worden naar manieren van boeren, oftewel bedrijfsstijlen; deze manieren worden gedeeld door groepen boeren. Zo is er een groep boeren die zich richt op schaalvergroting, terwijl een andere groep zich richt op kostenbesparing.

Bedrijfsstijlenonderzoek kan worden gebruikt om te verklaren hoe boeren vorm geven aan hun bedrijf en welke keuzes ze maken, bijvoorbeeld om hun vee al dan niet te vaccineren tegen een besmettelijke dierziekte. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat economische motieven een rol spelen maar ook de houding van boeren ten aanzien van dierenwelzijn. Boeren houden rekening met sociale normen en wat zij denken hoe anderen hun keuzes en gedrag zullen beoordelen. Zo is bij de keuze om wel of niet te vaccineren de mening van de dierenarts belangrijk, maar ook die van familie en andere boeren.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar samenhang tussen de keuze voor of tegen vaccineren, bedrijfsstijlen, individuele houding en sociale normen Terwijl dit wel belangrijke inzichten zou kunnen opleveren voor beleid. Zo zou men op die manier te weten kunnen komen hoe boeren te motiveren zijn om over te gaan tot vaccineren. Ter illustratie: is het voor de vaccinatiebeslissing zo dat een boer met een bedrijfsstijl gericht op kostenbesparing voornamelijk wordt gedreven door economische motieven? Maar het is ook wetenschappelijk interessant om beter te begrijpen hoe sociale normen individuele attitudes en keuzes rondom bedrijfsvoering beïnvloeden.

We zijn op zoek naar een MSc-student die zich in deze vragen wil verdiepen. De student kan aansluiten bij het onderzoek van Jaap Sok naar de keuzes rondom vaccinatie tegen Blauwtong, en gebruik maken van de door hem verzamelde (kwantitatieve) data. De opdracht van de MSc-student zou zich met name richten op het verzamelen van kwalitatieve data door middel van diepte-interviews om zo inzicht te krijgen in het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen en de samenhang tussen bedrijfsstijlen, keuzes voor of tegen vaccinatie en sociale normen rondom dit vraagstuk.

De student zal begeleid worden door een begeleider van de leerstoelgroepen Bedrijfseconomie en Rurale Sociologie.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Miriam Vreman (Miriam.Vreman@wur.nl), Onderwijs Coördinator van de leerstoelgroep Rurale Sociologie.

Omzet en impact multifunctionele landbouw

Originally posted on onderzoekerstadslandbouw:

Vorige week is de ‘omzet en impactmeting multifunctionele landbouw’ aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw. Deze meting is de vierde in een reeks waarin we de stand van zaken van de multifunctionele landbouw bekijken; wat is de omzet van de sector en wat betekent ze voor de maatschappij? Ik ben sinds de tweede meting bij dit onderzoek betrokken en ben verantwoordelijk voor het meten van de impact van de multifunctionele landbouw.

Terwijl de methoden van de omzetmeting elk jaar zoveel mogelijk gelijk zijn, om de getallen van de verschillende metingen goed te kunnen vergelijken, doen we bij de impactmeting vaak juist iets anders om het beeld dat we hebben completer te maken. Deze keer hebben we gekeken wat de multifunctionele landbouw betekent voor een specifieke regio, in dit geval de regio’s rond Lopik en Woerden. Een interessante en onverwachte bevinding is dat de multifunctionele landbouw vooral veel lijkt te betekenen…

View original 137 more words

‘Gij zult participeren’: Een discoursanalyse van moestuin-projecten voor minima in Nederland (MSc-thesis)

Door Monique Jongenburger (Boerefijn) – MSc-student International Development Studies

Vijf jaar Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen hebben me kritisch gemaakt op ontwikkelingshulp en interventie. Worden de deelnemers van projecten serieus genomen? Ik was dan ook geboeid door de uitzending van EenVandaag over moestuin-projecten voor minima in Nederland: “Geef geen geld maar groenten”. Kunnen Nederlandse ‘armen’ niet met geld omgaan? Ik besloot dat ik dit onderwerp verder wilde onderzoeken. Dit leidde tot de onderzoeksvraag van mijn thesis: Welk discours leeft er bij de initiatiefnemers van moestuin-projecten voor minima in Nederland over minima?

Om mijn vraag te beantwoorden heb ik een discoursanalyse toegepast. Ik heb me hierbij gebaseerd op de theorie en methoden van Foucault en de politicologen Bacchi en Yanow. Voor de analyse heb ik documenten verzameld over de projecten en bij zeventien initiatiefnemers een semi-gestructureerd interview afgenomen.

In heel Nederland bleken soort gelijke projecten te zijn opgekomen: voedseltuinen, minimatuinen en volkstuintjes voor minima. Al snel bleek dat de projecten in de eerste instantie op elkaar lijken maar verschillende doelen hebben. Dit leidde tot een typologie van vier soorten projecten: de voedselbank-tuin, de duurzaamheid-tuin, de dagbesteding-tuin en voedselzekerheid-tuin. De initiatiefnemers presenteren elk een eigen probleem waar hun tuinproject een oplossing voor is; een tekort aan groenten bij de voedselbank, afstand tussen mensen en voedsel, inactiviteit van minima en te dure groenten. Continue reading

MSc course Sociology of Food Provisioning and Place-based Development

On the 16th of March 2015 the MSc course ‘Sociology of Food Provisioning and Place-based Development’ (RSO-31806) starts. Students that want to participate in this course can contact the course coordinator Han Wiskerke (han.wiskerke@wur.nl) as the deadline for online registration has passed.

IMG_0315

The course aims to provide a theoretical, empirical and methodological understanding of place-based development processes, with an emphasis on food provisioning and rural and territorial dynamics in urbanizing societies. The course is based upon recently completed and ongoing research activities within two of the main research domains of the Rural Sociology Group:

  1. The sociology of food provisioning;
  2. The sociology of place-based development.

Being based on recently completed and ongoing research projects implies that this course provides an up-to-date  insight into current theoretical debates and research findings. These are mainly derived from international collaborative research programmes (see ‘our projects’), carried out by multi-disciplinary research teams in different countries inside and outside Europe. Within and linked to these programmes the Rural Sociology Group has approximately 30 ongoing PhD projects. Some of these projects will also feature during this course.

The course is divided into four main themes: Continue reading

Global dynamics and empowerment of the local street food network: a case study on the Ghana Traditional Caterers Association

By Hilde-Marije Dorresteijn, MSc International Development Studies at Wageningen University

For my MSc thesis within the RSO chair group I did research on street food in Ghana. During the master programme I became more and more interested in food issues and its possibilities for local development. These possibilities are beautifully illustrated by the following quotation with which I started my thesis:

“Food provides an answer. Our landscapes and cities were shaped by food. Our daily routine revolves around it, our politics and economies are driven by it, our identities are inseparable from it, and our survival depends on it. What better tool, then, with which to shape the world.” (Steel, 2012 in Viljoen & Wiskerke, 2012:36).

HM Dorresteijn blog picture 1

Despite its importance I found little scientific research on street food, a phenomenon that is particularly relevant in developing countries. Street food can be defined as: ‘ready to eat food or beverages prepared and/or sold in the street and other public places for immediate consumption or at a later time without further processing or preparation’ (FAO, 2012). I decided to look into this topic within the context of Ghana’s capital Accra. An estimated 85% of the urban population in Ghana patronize it, cutting across socio-economic boundaries and thus also designating the important cultural role of street food In Accra, from early morning till late at night all sorts of food are being sold on the streets. Also, there is a great variety in the professionalism of microenterprises. There are many hawkers walking around trying to sell their products, well established enterprises that have fixed stands and seating facilities, and the informal eating houses called ‘chop bars’. Street food make an essential contribution to nutrition of the urban population by providing easily accessible and affordable food, as well as they provide a good livelihood strategy by creating employment and increasing incomes for a large number of urban dwellers. Hereby street food thus makes a great contribution to the local economy. This informal sector requires low start-up capital and low levels of education are needed, making it a good business opportunity for especially women.

The cheapest way to make money, is to cook food. You are a secretary, or you have a shop, and the shop collapses. You can buy a pot, buy silver, cooking utensils, buy water, the pepper, yam and you cook and you’ll get people to buy. Very, very cheap. So day in day out people have been coming into the system. That is why they are plenty. And automatically when you cook, you will get people to buy.” (Mr. Ansong, PRO GTCA, 13 Jan. 2014) Continue reading