Voedsel lijmt versnipperd beleid

De komende maanden gaat Simone Planting (5e jaars studente Internationale Ontwikkelingsstudies) in het kader van haar doctoraalscriptie bij Rurale Sociologie onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een integraal voedselbeleid in de Provincie Noord-Brabant. Eerder liep Simone stage bij Stichting Vrienden van het Platteland (nu: Nederland bloeit). Hierover schreef ze ook deze bijdrage aan deze weblog.

Simone voert haar doctoraal onderzoek uit in opdracht van de Brabantse Milieufederatie (BMF) en in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. Naar aanleiding van de aanvang van haar onderzoek liet de BMF gisteren een persbericht uitgaan:

Voedsel biedt een interessante ingang voor beleidsintegratie. Niet alleen raakt onze moderne voedselvoorziening aan verschillende beleidsterreinen, waaronder landbouw, transport en infrastructuur, natuur, milieu en gezondheid. Maatschappelijke problemen met voedsel gaan vaak ook verder dan een enkel beleidsterrein. Overgewicht is bijvoorbeeld gerelateerd aan gezondheid, maar raakt bovendien aan educatie en de beschikbaarheid en samenstelling van ons voedsel. De huidige sectorale insteek van overheidsinstanties biedt weliswaar altijd duidelijkheid over waar en bij wie de verantwoordelijkheid ligt, maar dreigt als geheel toch vaak onsamenhangend te blijven en suboptimaal. Voor duurzame ontwikkeling is echter juist een integrale aanpak geboden bij de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Voedsel kan daarbij een verbindende rol spelen. Ondanks de complexiteit van het moderne voedselsysteem en het gebrek aan betrokkenheid van velen daarbij is er immers een grote gemene deler die ons allemaal verbindt: iedereen eet, liefst elke dag weer opnieuw.

Door een literatuuronderzoek te doen en door het voeren van interviews met diverse partijen hoopt Simone een voorstel te ontwikkelen waarmee een stad als Tilburg aan de slag kan om een voedselbeleid op te zetten dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Het onderzoek wordt in december afgesloten met een publieke presentatie in Tilburg.

Als belangrijk voorbeeld maakt Simone gebruik van het in de VS en Canada beproefde concept ‘Food Policy Council’ (FPC). Binnen Europa zet Londen de toon sinds enkele jaren met een eigen voedselstrategie. Het is een aanpak die ook bij enkele Nederlandse steden voorzichtig navolging vindt. Een FPC is een breed maatschappelijk netwerk of platform waarin verschillende prominente personen plaatsnemen die belang hebben bij een goed ontwikkeld regionaal voedselsysteem. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de gezondheidsector, landbouw, natuur- en milieuorganisaties, bestuurders, ambtenaren, voedselverwerkende bedrijven, transportsector, horeca en consumenten. Het samenbrengen van verschillende meningen en ideeën over voedsel in een transparante omgeving leidt tot duurzame en maatschappelijk gedragen oplossingen voor een breed scala van vraagstukken die gerelateerd zijn aan onze stedelijke voedselvoorziening. Een FPC kan daarmee als brug fungeren tussen verschillende partijen en maatschappelijke initiatieven en de overwegend sectoraal ingestelde overheid. Een succesvol voorbeeld is de in 1991 opgerichte Toronto Food Policy Council in Canada.

De Brabantse Milieufederatie wil op het terrein van dit soort innovatieve benaderingen een initiator zijn en een stimulerende rol vervullen. Voor de Provincie Noord-Brabant geldt dat dit onderzoek aansluit bij een veranderende kijk op maatschappelijke sturing en beleidvorming. Tijdens dit onderzoek wordt Simone begeleidt vanuit de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, de BMF en de Provincie Noord-Brabant. 

Over de uitkomsten en eventueel interessante tussenresultaten zal Simone en/of haar begeleider Petra Derkzen de komende maanden via deze weblog verslag doen.

1 thought on “Voedsel lijmt versnipperd beleid

  1. Pingback: I’m a debater… « Simone – Blog & Photos

Comments are closed.