Kringlooplandbouw – CLM-rapport

Op de site ‘Duurzaam boer blijven‘ meldt Frank Verhoeven, zelf trekker van kringloopdenken (zie eerdere blog),  het verschijnen van het CLM-rapport over kringlooplandbouw ‘Van top down naar bodem up‘ :

In dit rapport wordt, aan de hand van interviews en bronnenonderzoek, een omschrijving gegeven van kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Daarbij wordt uitgegaan van een bedrijfsvoering waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van op het bedrijf beschikbare en geproduceerde hulpbronnen en voorraden. Onderzoek naar en praktijkervaringen met op kringlopen gebaseerde melkveehouderij geven aan dat meer aandacht voor kringloopdenken maatschappelijk gewenst is. Daarbij wordt vooral gedacht aan certificering van kringloopmelkveehouderij, meer aandacht voor kringlopen in het agrarisch onderwijs en een uitvoerig communicatietraject richting gangbare melkveehouderij.