Kringlooplandbouw – CLM-rapport

Op de site ‘Duurzaam boer blijven‘ meldt Frank Verhoeven, zelf trekker van kringloopdenken (zie eerdere blog),  het verschijnen van het CLM-rapport over kringlooplandbouw ‘Van top down naar bodem up‘ :

In dit rapport wordt, aan de hand van interviews en bronnenonderzoek, een omschrijving gegeven van kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Daarbij wordt uitgegaan van een bedrijfsvoering waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van op het bedrijf beschikbare en geproduceerde hulpbronnen en voorraden. Onderzoek naar en praktijkervaringen met op kringlopen gebaseerde melkveehouderij geven aan dat meer aandacht voor kringloopdenken maatschappelijk gewenst is. Daarbij wordt vooral gedacht aan certificering van kringloopmelkveehouderij, meer aandacht voor kringlopen in het agrarisch onderwijs en een uitvoerig communicatietraject richting gangbare melkveehouderij.

Duurzaam boer blijven en kringloopdenken

Frank Verhoeven is oud-medewerker van onze leerstoelgroep. Hij heeft veel bijgedragen aan de kringloopgedachte en meer in het bijzonder de Plant-Dier-Mest kringloop. Met name in de Noordelijke Friese Wouden waar een groep boeren op zoek waren naar alternatieve vormen van mest aanwenden en beter benutten van organische mest. Samen hebben we gewerkt aan de ‘Atlas van vernieuwende melkveehouders’ met tal van ongewone, beloftevolle vernieuwingen van melkveehouders door het hele land heen. Daar ligt ook zijn passie. Tegenwoordig heeft Frank een eigen adviesbureau Boerenverstand, met o.a. een online Innovatiekaart met vele innovatieve boeren vanuit het hele land heen die tegenkomt. 

En Frank werkt voor ETC-Advies aan het programma ‘Duurzaam boer blijven‘, eerst in Drenthe en nu ook in Groene Hart en Gelderland. waar de plant-dier-mest kringloop ook een belangrijk onderdeel is, zoals hij zelf vertelt in een online-video clip :