Thesis opportunity: Brewing Social, Economic and Ecological Change in the Global Hops Industry

With the rapid expansion of the craft beer sector globally, the organization of hop production is changing in producing countries. We seek one or two MSc students to conduct a primarily qualitative study on how interrelated social, economic and ecological dynamics shape sustainability outcomes (broadly conceived) in a rapidly expanding and changing industry. Potential topics of focus include the role of plant breeding and new varieties, trade-offs between cooperative vs competitive relationships, and how changing beer markets are influencing how people produce, sell and use hops. Potential frameworks include STS, Assemblage Theory, Global Value Chain Analysis and Political Economy. Students may choose to complete fieldwork and data collection in one of the target countries of New Zealand, UK, Belgium, US, and Germany.

low angle photo of green leaves

Photo by ELEVATE on Pexels.com

Pre-requisites:

 • You have some training in qualitative methods and critical social theory
 • You have a keen interest in the sociology of agriculture, food systems, sustainability, food politics and/or foodscapes
 • You are willing to develop fieldwork-based methodologies
 • You have completed at least two social sciences courses, preferably with RSO
 • You are eligible to do your thesis with RSO

Questions? More information? Email mark.vicol@wur.nl

Thesis of stage project: Versterken Vernieuwende Landbouw Beweging

Er is een forse toename in het aantal netwerken en pioniers op gebied van innovatieve agri-food systemen. Ze ontstaan vanuit de agrarische produktiekant en ook vanuit de consumentenkant en willen een alternatief bieden voor de dominante voedsel- en landbouwpraktijk. Ze richten zich vaak op de lokale context, werken integraal met aandacht voor biodiversiteit, koolstof vastlegging, betrekken van burgers en een gezonde leefomgeving.  Voorbeelden zijn Heerenboeren, Community Supported Agriculture, Food Forests, Agro-ecological agriculture,  bodemboeren en toekomstboeren. Bij veel van dit soort innovatieve agri-food systemen wordt uitgegaan van agro-ecologische principes.

De verschillende initiatieven ontwikkelen zich tot grotere netwerken die de ambitie hebben om te komen tot een gezamenlijke beweging. Wellicht met een gezamenlijk loket en/of steunpunt om zo aanspreekpunt te kunnen zijn voor beleid, onderzoek en andere partijen.

Om een goede strategie en aanpak te ontwikkelen voor het creëren van een sterke beweging met impact is het van belang de verschillende initiatieven en hun onderliggende waarden en principes goed in beeld te brengen.

We zoeken studenten die interesse hebben mee te werken aan deze ontwikkeling van de vernieuwende landbouwbeweging.

Onderwerpen van een thesis of stage project kunnen zijn:

 • In beeld brengen van de initiatieven en netwerken
 • In beeld brengen van de onderliggende visie/principes van de verschillende initiatieven en initiatiefnemers
 • In beeld brengen aan welke maatschappelijke uitdagingen initiatiefnemers een bijdrage willen leveren.
 • Strategie en aanpak ontwikkelen om de impact van deze vernieuwende initiatieven meer bekend te maken en breder ingang te laten vinden en bruggen te slaan met meer reguliere vormen van landbouw produktie.

 

 

Meer informatie:

 

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

Thesis of stage: Agro-ecologische en lokale voedsel Beweging inspiratie voor een circulair landbouw- en voedselsysteem

Achtergrond

Agro-ecologische en lokale voedselbewegingen in Nederland proberen verloren verbindingen te herstellen, en nieuwe verbindingen te maken, zoals tussen stad en platteland, landbouw en natuur, en producent en burgers om de waardering voor kwaliteit van gezond en lokaal voedsel te verhogen. De bewegingen en initiatieven hebben een aantal uitgangspunten en waarden zoals positieve en integrale bijdrage te leveren aan biodiversiteit, aantrekkelijk landschap, vruchtbare bodems, koolstof vastlegging en korte ketens. Deze bewegingen winnen snel aan populariteit en kunnen een inspiratie zijn voor boeren, bestuurders, ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en wetenschappers die streven naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen. Minder expliciet is in hoeverre zij bijdragen aan circulariteit en welke initiatieven daar het best op scoren.

 

We zoeken studenten met interesse in de betekenis van agro-ecologische en lokale voedselbewegingen voor de transitie naar een circulaire landbouw

Activiteit:

 • Verkennen en beschrijven van beelden over circulaire landbouw en hoe daar op bedrijfsnivo concreet invulling aan kan worden gegeven.
 • Interviewen van succesvolle pioniers (bestaande landbouwbedrijven en burgers die betrokken zijn bij lokale voedselbewegingen) op het gebied van integrale voedselproductie en het creëren van lokale verbindingen tussen producenten en burgers. Ze zijn aangesloten bij netwerken als Herenboeren, CSA boeren, Toekomstboeren, Caring agriculture, voedselfamilies en netwerk Voedsel Anders. Het proces naar duurzaamheid van de pioniers in beeld brengen om een sociaal, ecologisch en economisch duurzaam initiatief te realiseren.

We richten ons op hoe hun bedrijfsvoering eruit ziet, hoe hun businessmodellen eruit zien, de obstakels die zij ervaren, de waarden die zij centraal stellen, de  resultaten zij (willen) bereiken, hoe zij nieuwe verbindingen aanmaken, en hoe zij circulariteit zien en in hoeverre ze daar in hun ogen invulling aan geven. We richten ons ook op burgers die betrokken zijn bij voedsel initiatieven.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Thesis of stage: Biodiversiteit Agro-ecologische landbouw

Achtergrond en aanleiding

De biodiversiteit in de landbouw is de afgelopen decennia sterk afgenomen. De meeste wilde plantensoorten zijn nagenoeg verdwenen en ook met veel vogelsoorten op het boerenland gaat het slecht, mede door de sterke teruggang in insecten, t.g.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de afwezigheid van struiken, bomen, heffen in het agrarisch landschap.  Deze achteruitgang hangt samen met de huidige manier van landbouw bedrijven waarbij de focus ligt op optimale productie. Er is in de reguliere landbouw wel steeds meer aandacht voor minimalisering van de belasting van de omgeving, maar er is onvoldoende aandacht voor het beheer van  biodiversiteit in een agrarisch landschap.

Er is tegelijk een groeiende groep van vernieuwende boeren en boerennetwerken die een alternatief willen voor de reguliere landbouw en voedselproductie. Zij werken ook nu al vanuit agro-ecologische principes aan lokaal georiënteerde, natuurinclusieve landbouw- en voedselsystemen waarbij de ambitie is een positieve en integrale  bijdrage te leveren aan (herstel) van vruchtbare bodems, ruimte te geven aan en gebruik te maken van biodiversiteit, koolstof vastlegging, korte ketens en verbinden van boeren en burgers.

Het betreft vernieuwende (boeren)netwerken als de Herenboeren, netwerk natuur-inclusieve landbouw, CSA boeren, Toekomstboeren, Stichting Voedselbosbouw, de Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw, Vegan boeren. Zij werken nu samen binnen de federatie Agroecologische boeren. Daarnaast zijn er het netwerk BoerenNatuur, het platform natuurlijke veehouderij  en het netwerk VoedselAnders. Zij hebben de ambitie hun krachten te bundelen, ontwikkelingsvragen te bundelen en samen op te trekken in een lerend en vernieuwend netwerk.

We zoeken studenten die interesse hebben om samen met boeren en andere betrokkenen in het netwerk agro-ecologische landbouw te verkennen wat goede en bruikbare methoden zijn om biodiversiteit in de praktijk te monitoren en boeren en burgers daarbij in te schakelen.

 

Activiteiten

 • Wat zijn methoden die worden gebruikt om maatregelen die biodiversiteit bevorderen in kaart te brengen en biodiversiteit te monitoren. Wat zijn goede voorbeelden van monitoring door boeren en burgers die bruikbaar zijn.
 • Interviews met boeren: wat voor biodiversiteit vinden zij belangrijk; wat zijn maatregelen die zij nemen om biodiversiteit te versterken en hoe zou volgens hen biodiversiteit op hun bedrijf gemonitord kunnen worden.

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews met boeren ontwikkelen we een praktijkgerichte methodiek om biodiversiteit en voorwaarden voor biodiversiteit in beeld te brengen en te monitoren.  We selecteren boeren die dit gaan toepassen.

 

Meer informatie:

Jan Hassink

Wageningen Plant Research

Agrosysteemkunde

Jan.hassink@wur.nl

0317480576

 

Internship/Thesis Opportunities: Enabling Edible Nijmegen

Nijmegen has been elected European Green Capital 2018. A beautiful award that resulted  from many years of hard work on greening the city and making the city more sustainable. However, still many challenges need to be addressed to ensure a continuity towards a more sustainable future. It is within this context that the municipality of Nijmegen sees opportunities for improvement by focussing on issues related to food provisioning. For example, the municipality aims to become more sustainable by: supporting local/regional food provisioning practices, hence, reducing food miles and CO2-emissions; by facilitating a multiplicity of food production activities within the city such as vertical farming, community supported agriculture, food forests and urban foraging; by enclosing metabolic cycles to retain raw materials, minimalize waste production and save on water and energy use, and; by stimulating ‘food citizenship’ which implies an involvement of consumers within the food provisioning networks who are willing to make food choices more consciously.

In her aim to support existing and stimulate the set-up of new social and ecological sustainable food provisioning activities, the municipality offers 3 MSc students the opportunity to do an internship/carry out research for a period of 4 – 6 months. There are three projects to which you can apply (see below) by sending your CV and letter of motivation to martin.ruivenkamp@wur.nl.

The municipality of Nijmegen offers you the opportunity to see and learn what it implies to work for a governmental organization. At the municipality you will have your own workspace and access to all the facilities the municipality offers its employees. In addition, you will be offered a monthly fee of €400 (depending on amount of months and hours/week).

Qualifications:

 • You are willing to work for a period of 4 – 6 months at the municipality of Nijmegen
 • You need to be available for at least 32 hours a week
 • You are able to conduct qualitative research in Dutch.
 • You are able to engage diverse stakeholders in participatory and collaborative research
 • You have an interest in diverse economies and social innovation
 • You are registered for one of the following MSc programmes: MID, MCS, MFT, or MOA
 • You have completed at least 2 RSO courses (or relevant social science courses)

Start date: May or June 2019

Questions? Please get in touch!

Supervisors: Martin Ruivenkamp (RSO) martin.ruivenkamp@wur.nl and Joost Jongerden (RSO)

Daily supervisor: Ton Verhoeven (Nijmegen)

Msc Thesis Subject 1 – Mapping food provisioning activities

A diversity of food provisioning practices is emerging within the urban area of Nijmegen. While the municipality recognizes the urgent need to define propitious pathways to feed the city in a multiplicity of more sustainable, safe, culturally appropriate and nutritious ways the societal embedding of these diverse food provisioning activities is still in its infancy. Firstly, because there is no clear view on these activities. This makes it hard for the municipality to offer support or to facilitate their further embeddedness in any way. Secondly, the many different kinds of food provisioning practices, varying from kitchen gardens to food forests, from Community Supported Agriculture to edible gardens contribute each to the development of a regional food provisioning network. However, these food practices mainly operate on individual basis. What seems to be lacking are linkages between these various food provisioning practices as well as clear collaborations between ‘food citizens’ and social and ecological sustainable food provisioning practitioners. This project seeks to inventory and categorize food provisioning practices in the Nijmegen region. You will construct a database and map of food initiatives and develop a typology for categorizing these initiatives in terms of their organizational model, viability, multiplicity of values they produce, services they offers, etc. You will identify the potentials for these initiatives to build linkages or create collaborations. And, you will strengthen existing relations by bringing practitioners together. Hence, your research will offer the municipality of Nijmegen insights how to further develop a regional food provisioning network and participation of food citizens. You will do independent research, but support is provided by a team of policy advisors at the municipality of Nijmegen.

Msc Thesis Subject 2 – Edible green in residential areas.

Nijmegen aims to make the city more green, literally, by replacing 200.000 stones with plants and flowers. However, in some residential areas, such as ‘Neerbosch Oost’ and ‘Heseveld’, the municipality experienced some resistance. These neighbourhoods are characterised by high unemployment rates, high criminality rates and low socioeconomic status. Public green is in these areas not used much. Inhabitants of these neighbourhoods, especially people with a migrant background, associate public parks with dog poo. In their view, planting more green would lead to more poo in their borough. For this reason they were hesitant to participate to the ‘greening the city’ initiatives as organised by the municipality. However, while being hesitant towards public green, many inhabitants of these residential areas grow food in their front garden (like potatoes, zucchini, eggplant). This research project aims to gain insights in the motivations to grow edible products in (easily accessible) private gardens and ways to transfer these motivations in an appreciation of ‘public edible green’. In practice this implies that next to your research activities you will be able to encourage inhabitants of Neerbosch Oost and Heseveld to participate in greening their neighbourhood in the way with which they would feel most comfortable. You will collaborate with the community centre, residents’ association and the municipality, but will conduct independent research.

Internship project – Kitchen gardens and orchards on public schoolyards

Within the context of greening the city Nijmegen the challenge has been issued to plant a kitchen garden or (small) orchard on the playground of every public elementary school in Nijmegen. This would enable schools to offer youngsters the possibilities to ‘learn by playing’ for example where food – from somewhere, rather than nowhere – comes from, how plants grow, how to pick greenery and fruits and how these produce taste, and what lives in the soil. These lessons all contribute to the development of a conscious view on nature, (healthy) food and (ecological) sustainability. In Nijmegen, there are 42 elementary schools that offer ‘regular’ education and more or less 12 schools that offer specified education. However, while funding as well as assistance is available, just a few of these schools have applied for support to start food provisioning activities on their yards. And, even if there is kitchen garden present, it does not necessarily imply that it is actively being used by growing food or offering (biology) lessons to the pupils. This project aims, on the one hand, to encourage primary schools to actually start laying out the foundations for either a kitchen garden or orchard on the schoolyard. On the other hand, it aims to gain insights in what approaches most efficiently stimulate primary school employees to work in the kitchen garden/orchard and to develop educative programs addressing issues related to (valuing) food and sustainability. You will conduct independent research, but will collaborate with policy advisors from the municipality of Nijmegen.

Also a consultancy (Beleef en Weet) is conducting an investigation together with health organizations and the Nature&Environment Education Centre ‘De Bastei’ to find out what the problems are with maintaining kitchen gardens. You will also have to connect to that investigation too.

MSc thesis subject – How can the world feed itself?
Revaluing food, strengthening local economies

Wageningen University is often questioning how to feed the growing world population. Possible ways are technological innovations, increasing the food production, decreasing the food waste and gene technologies focussed on drought or disease resistance.  Although these are important topics, the question ‘how can we feed the world’ is an old-fashioned, colonial way of thinking. (Who is ‘we’? The west? Why should ‘we’ tell the world how to be fed?) More interesting is the question: “How can the world feed itself?”

In order to answer this question, we need to look at the concerns and ideas of the food producers themselves. Many (peasant) farmers address that in order to continue feeding their communities in a sustainable way, it is of crucial importance to obtain a fair income. Farmers can only keep on producing food if they can make a living from it. This thesis or ACT project will be all about this main challenge addressed by (peasant) farmers.

While we are talking about ‘feeding the world’, more and more rural workers are leaving the land – often by force (be it actual violence or strong economic pressure). The Netherlands –the example of a ‘developed country’, full of ‘modern agriculture’ – certainly does not escape this trend: in 2016, this country alone has lost 22 farms every single day (CBS, 2017). They don’t go bankrupt because of a lack of modern technologies – we are one of the leading countries in terms of agricultural technology. Neither do they go bankrupt, because they don’t have access to proper schooling, infrastructure, or good soils – the Netherlands has it all. There are other factors playing a role: the prices farmers obtain for their produce are decreasing (sometimes even below the cost of production), while the costs are increasing more and more.

Securing the local economy via CSA

It is unjust that everyone in the Netherlands has the right to a minimum wage, but farmers don’t, because they are entrepreneurs and should set their own price. But this is very misleading, because the price of food is so low, that they cannot ask the actual price. Supermarkets will go to another farmer, in the Netherlands or abroad.

One way to secure a fair income is via Community Supported Agriculture (CSA), where there is a direct link between producer and consumer. The producer can set a price, and the money goes directly to the producer. Yet, setting a ‘fair’ price within a CSA is not as easy as it seems, since consumers have linked the cheap supermarket price to the food. So, in order to strengthen the local economy and give farmers the right to a minimum wage (including insurance, retirement money etc), another way of relating to food is needed.

Delinking food from money

Peasant farmer Elske (Ommuurde Tuin, Renkum; also connected to La Via Campesina), therefore has the idea to ‘delink’ food from money, as to break down the idea that food should be cheap. Instead she wants to link food to value, in this case to labour. “Uurtje voor pakketje” (“one hour for a veggy bag”) is the project to tell consumers it costs one hour to prepare a veggy bag (administration, putting compost, sowing, planting, lots of weeding, harvesting, cleaning, making the veggy bag). Then she wants to ask the consumer which wage they want to give the farmer, preferably related to their own wage, so that everyone pays according to their capacity. In this way, she hopes to reconnect people to the real value of food and thereby strengthen local economy and food sovereignty.

The Project

There are several ways of revaluing food. “Uurtje voor pakketje” is one idea. Elske would like to know if there are other ideas regarding valuing food in order to strengthen the local economy. For this project (ACT or thesis), we are looking for a student who can look for these kind of ideas of revaluing food. The second part of the project is to conduct interviews with consumers and/or shareholders of CSA farms (e.g. Ommuurde Tuin) in order to see preferences / concerns / ideas for implementation.

This project will be very supportive to the peasant movement, strengthening local economies and thereby food sovereignty!

 

Thesis of stage project  Versterken Vernieuwende Landbouw Beweging

 

Er is een forse toename in het aantal netwerken en pioniers op gebied van innovatieve agri-food systemen. Ze ontstaan vanuit de agrarische productiekant alsook vanuit de consumentenkant en bieden een alternatief voor de dominante voedsel- en landbouwpraktijk. Ze richten zich vaak op de lokale context, werken integraal met aandacht voor biodiversiteit, koolstof vastlegging, betrekken van burgers en een gezonde leefomgeving.  Voorbeelden zijn Heerenboeren, Community Supported Agriculture, Food Forests, Agro-ecological agriculture, bodemboeren en toekomstboeren. Bij veel van dit soort innovatieve agri-food systemen wordt uitgegaan van agro-ecologische principes.

De verschillende initiatieven ontwikkelen zich tot grotere netwerken die de ambitie hebben om te komen tot een gezamenlijke beweging. Wellicht met een gezamenlijk loket en/of steunpunt om zo aanspreekpunt te kunnen zijn voor beleid, onderzoek en andere partijen.

Om een goede strategie en aanpak te ontwikkelen voor het creëren van een sterke beweging met impact is het van belang de verschillende initiatieven en hun onderliggende waarden en principes goed in beeld te brengen.

Heb je interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van de vernieuwende landbouwbeweging? Neem dan contact op met jan.hassink@wur of martin.ruivenkamp@wur.nl

Onderwerpen van een thesis of stage project kunnen zijn:

 • In beeld brengen van de initiatieven en netwerken
 • In beeld brengen van de onderliggende visie/principes van de verschillende initiatieven en initiatiefnemers
 • In beeld brengen aan welke maatschappelijke uitdagingen initiatiefnemers een bijdrage willen leveren.
 • Strategie en aanpak ontwikkelen om de impact van deze vernieuwende initiatieven meer bekend te maken en breder ingang te laten vinden en bruggen te slaan met meer reguliere vormen van landbouw productie.

 

Thesis of stage project  Versterken Vernieuwende Landbouw Beweging

Er is een forse toename in het aantal netwerken en pioniers op gebied van innovatieve agri-food systemen. Ze ontstaan vanuit de agrarische productiekant alsook vanuit de consumentenkant en bieden een alternatief voor de dominante voedsel- en landbouwpraktijk. Ze richten zich vaak op de lokale context, werken integraal met aandacht voor biodiversiteit, koolstof vastlegging, betrekken van burgers en een gezonde leefomgeving.  Voorbeelden zijn Heerenboeren, Community Supported Agriculture, Food Forests, Agro-ecological agriculture, bodemboeren en toekomstboeren. Bij veel van dit soort innovatieve agri-food systemen wordt uitgegaan van agro-ecologische principes.

De verschillende initiatieven ontwikkelen zich tot grotere netwerken die de ambitie hebben om te komen tot een gezamenlijke beweging. Wellicht met een gezamenlijk loket en/of steunpunt om zo aanspreekpunt te kunnen zijn voor beleid, onderzoek en andere partijen.

Om een goede strategie en aanpak te ontwikkelen voor het creëren van een sterke beweging met impact is het van belang de verschillende initiatieven en hun onderliggende waarden en principes goed in beeld te brengen.

Onderwerpen van een thesis of stage project kunnen zijn:

 • In beeld brengen van de initiatieven en netwerken
 • In beeld brengen van de onderliggende visie/principes van de verschillende initiatieven en initiatiefnemers
 • In beeld brengen aan welke maatschappelijke uitdagingen initiatiefnemers een bijdrage willen leveren.
 • Strategie en aanpak ontwikkelen om de impact van deze vernieuwende initiatieven meer bekend te maken en breder ingang te laten vinden en bruggen te slaan met meer reguliere vormen van landbouw productie.

Heb je interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van de vernieuwende landbouwbeweging? Neem dan contact op met jan.hassink@wur.nl of martin.ruivenkamp@wur.nl

MSc Thesis Opportunity: Rural-Urban Food Provisioning in Istanbul

In Turkey, direct producer-consumer relations have a long history. In the past, this was mainly expressed through the mutual support between urban migrants and relatives wo stayed back in the village, who sent food, yoghurt, cheese, pickles and the like, to the urban migrants. This food provisioning was not only a form of income support, the consumption of home-made food from the village annihilated distance, and made them experience the village in the city. In this thesis research, we would like understand the nature of consumer-producer relations in the context of urban-rural relations, and understand the changes it underwent in the last 50 years. The researcher will do independent research, but support is provided by two Istanbul researchers with an interest in food studies and an extensive network.

Interested? Contact joost.jongerden@wur.nl

MSc thesis opportunity Tea, Identity, Space

Tea culture can be defined by the way people prepare and consume tea, interactions in relation to the preparation and consumption of tea, and by the aesthetics surrounding tea drinking. Tea cultures vary across the globe. This research looks at tea-cultures in contemporary Turkey.

In Turkey, tea is usually prepared in a tea-set which is composed of an upper and lower kettle. In the upper kettle, a very strong tea is prepared, while the lower kettle contains hot water in order to dilute the tea on an individual basis, which gives every person the opportunity to drink the tea light or dark. The tea is mostly served in small glasses in order to enjoy the tea hot and to show its colour.

Preparing and drinking tea is a marker of identity. In Turkey, people of Turkish origin tend to drink a kind of tea from the black sea coastal area (Rize tea), while the Kurds in the southeast of the country mostly drink a tea from Sri Lanka which was smuggled into the country (Kacak tea) in previous days, but is sold as a brand (Istikan tea) in markets today. In some regions people add sugar to the tea, but in others a sugar hard as stone is put into the mouth, diluting and giving taste when drinking the hot tea.

Drinking tea is a social affair. The offer to drink tea is a sign of hospitality, and social relations are established and confirmed by drinking tea together. When visiting people or families, drinking tea is an indispensable part of the being together, and leaving the house after a meal but before drinking tea can be understood as rude. In past times, the public spaces were tea was drank and relations made, business developed, or news shared, were dominated by men. Today, many of these spaces are mixed.

The tea one drinks, how and where are not only markers of identity, but also lenses through which we can look at the nature of social relations. This research aims to understand the marking of identity and the nature of changing social relations by looking at tea-culture. The research is preferably being conducted in Istanbul or Diyarbakir.

For more info: joost.jongerden@wur.nl

MSc Thesis opportunity Community Supported Food Systems in Istanbul

Istanbul is a vibrant city with a flourishing alternative food economy. These include manifold neighbourhood markets, consumer cooperatives, farmers’ markets, allotment gardens, communal kitchens etc.. Some of these food initiatives mimic or resemble ‘village food’, partly capitalizing on nostalgia, but also relating to long time practices in which urban migrants were provided with food products by relatives in their home-village. Others are driven by the desire to develop alternative relations around food. This research project aims to map and understand the social relations and values from which these food initiatives emerged and developed, and their role in food provisioning to an urban population. The researcher will do independent research, but support is provided by two Istanbul researchers with an interest in food studies and an extensive network.

 

 

Interested? Contact joost.jongerden@wur.nl

MSc Thesis opportunity: Food Forests – the UNESCO Biosphere Reserve ‘Os Ancares’

Galicia is well-known for its green inlands, its landscape consisting of a patchwork of forests, pastures, and small meandering streams and rivers. Like elsewhere in Europe, rural dwellers moved from the more remote rural areas to the coastal urban centres where industries provided work. Remaining rural dwellers face difficulties with maintaining a living from forestry and farming in these areas which hold nature, and increasingly become recognised as high nature value (HNV) areas. People living from the land balance between being productive (e.g. produce cheap kilograms of meat for the food industries) and maintain natural values (such as the autochthonous forests, heterogeneous grasslands, bees, wildlife).

Study area for MSc projects is the UNESCO Biosphere Reserve ‘Os Ancares’, a remote mountainous area in the inland of Galicia (in northwestern Spain).

In this context, MSc research projects can be formulated about:

 • Household production: mapping relations of households with forests and pastures in the area, either privately or communally owned land, with the aim to improve understanding of what and how the farmers in the area produce (food as well as other ecosystem services), how modes of production differ among farmers, how farmers benefit from farm activities, and how this relates to other household activities;
 • Collaborative approaches: identify and map initiatives that support rural development in the area (producer cooperatives and farmers’ markets, accountancy services, ecologist movements, regional rural development networks) with the aim to analyse and understand the social relations and values from which these initiatives emerge and develop;
 • Policy dynamics: aim is to deliver insight into the policy dynamics that enable, support, and proliferate endogenous rural development in the UNESCO Biosphere Reserve ‘Os Ancares’, for which social relations and policy schemes are identified, interpreted, combined, and discussed with stakeholders in the area.

Researchers with extended networks in Galicia co-supervise these projects. For more information: Joost Jongerden