Nieuwe collectieven agrarisch natuurbeheer in oprichting

Op 5 september is het Drents collectief opgericht door ANV Drenthe en LTO Noord, lees het persbericht voor meer info. Het is de eerste van naar verwachting nieuwe 40 collectieven die in Nederland worden opgericht om invulling te geven aan het nieuwe Natuur en Landschapsbeleid vanaf 2016. Dit is te volgen via het Portaal Natuur en Landschap met achtergrond informatie over het nieuwe N&L beleid en de collectieve aanpak, nieuws en ook een serie videoblogs, waarvan de laatste gaat over het Drents collectief.

Terug naar 3 pakketten, zelfsturing en certificering: Advies nieuwe opzet Agrarisch Natuurbeheer

Op 4 oktober heeft een groep van 10 boeren (ook wel de Groep Schipluiden genoemd) ondersteund door CLM op uitnodiging van staatssecretaris Bleker advies uitgebracht over een nieuwe opzet van het nieuwe Agrarisch Natuurbeheer vanaf 2013. De aanbiedingsbrief en het advies zijn te vinden op de website over de aanstaande hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Die hervorming is relevant is voor de toekomstige financiering van het nieuwe ANB en de invulling van maatregelen om de landbouw te vergroenen.

Kern van het advies luidt:

Het agrarische natuurbeheer kan in de toekomst volstaan met drie eenvoudige pakketten, uitgevoerd door zelfsturende collectieven. Dat is de conclusie van een groep van tien boeren die op uitnodiging van Staatssecretaris Henk Bleker een advies heeft geformuleerd over de toekomst van het agrarisch natuurbeheer. De drie pakketten beschrijven het beheer voor drie biotopen: grasland, akker en kleinschalig landschap. Daardoor ontstaan geschikte leefgebieden voor allerlei soorten vogels, amfibieën, insecten, vleermuizen en andere zoogdieren. Ook voor de soorten waar Nederland internationale verplichtingen voor heeft.

ANB in nieuwe opzet kan deel uit maken van de beoogde vergroening van de landbouw en de certificering van vergroeningsmaatregelen met oog op vergoedingen vanuit EU-beleid:

De boeren zijn van mening dat certificering kansen biedt om de landbouw te vergroenen (pijler 1) met een breed keuzemenu van duurzaamheidsmaatregelen voor meerdere EU thema’s (biodiversiteit, water, bodem, klimaat, energie). Want zo stelde Wim Stegeman (akkerbouwer Flevoland): “vergroening gaat om verduurzaming en dat is breder dan natuur”. Het agrarisch natuurbeheer kan onderdeel uitmakenvan zo’n brede certificering.